Home Themas Digitale transformatie

Digitale transformatie

De overheid streeft naar laagdrempelige dienstverlening. Daarbij moet het niet meer uitmaken bij welke overheidsorganisatie de burger of een bedrijf aanklopt om een vergunning aan te vragen of een bedrijf op te starten. Om dit te realiseren is digitalisering een vereiste. De wetgever streeft ernaar om vanaf 2017 alle communicatie van de overheid met burgers en bedrijven digitaal te laten plaatsvinden. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.

Startpunt van dit veranderingsproces is een aantal wetten dat eisen stelt aan hoe overheden hun dienstverlening digitaal moeten inrichten, zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de Dienstenwet en de aangekondigde Wet Generieke Digitale Infrastructuur. Vanaf 2017 moeten overheden door de komst van KEI digitaal procederen.

Transparantie

Naast de wettelijke eisen aan de overheid op het gebied van digitalisering, moeten overheden meer transparantie en openheid betrachten. Denk daarbij aan de Wet open overheid (Woo), die vermoedelijk de Wet openbaarheid van bestuur gaat vervangen, en de Wet hergebruik overheidsinformatie.

Privacy

Aan deze processen van digitalisering en openbaarheid stelt het privacyrecht grenzen. Het juridische kader voor overheden is dus sterk aan het veranderen, onder meer door de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Technologische ontwikkelingen

Daarnaast zijn er ook technologische ontwikkelingen die impact hebben op de informatievoorziening van overheden, zoals big data, blockchain en cloud.

Visie

Onze visie is dat deze juridische en technologische ontwikkelingen om een integrale aanpak vragen. Als de overheid bijvoorbeeld een beschikking moet vaststellen zijn er verschillende belangrijke vragen:

  • Welk deel van die beschikking is een persoonsgegeven?
  • Mag die beschikking in de cloud worden opgeslagen of met een SaaS-oplossing worden bewerkt?
  • Welk deel van die beschikking moet onder de Woo digitaal openbaar worden gemaakt?
  • Staan er bedrijfsvertrouwelijke gegevens in die beschikking? Of in de aanvraag?
  • Moeten vertrouwelijke gegevens met een beroep op artikel 8:29 Awb buiten de gerechtelijke procedures blijven?
  • Heeft de beschikking een format dat onder KEI naar de gerechten mag worden gestuurd?
  • Mag de beschikking ten behoeve van gebruik in het raam van big data worden hergebruikt?

Efficiency en consistentie

Vanwege efficiency en consistentie is het belangrijk om die vragen tijdig en in samenhang te bezien. Daarvoor is het noodzakelijk dat overheden vanaf het begin van de werkprocessen informatie op een juiste wijze invoeren, generen, verzamelen en delen. Zo bestuurt u efficiënt en modern, binnen de wettelijke kaders en met beperking van aansprakelijkheidsrisico's.

Denk in juridische mogelijkheden

De nieuwe technologische ontwikkelingen vragen om een scherpe visie op het recht en om een partner die de ontwikkelingen benadert vanuit de juridische mogelijkheden in plaats van juridische beperkingen. Pels Rijcken is die partner. Wij hebben scherp welke juridische vraagstukken samenhangen met het werken in de cloud, met big data en blockchain.

Contact

Pels Rijcken heeft als full service kantoor een expertteam dat ervaring heeft met dit type vragen. Wij brengen het recht naar praktijk. Wilt u meer weten of toetsen of u digitaal proof bent? Neem dan contact met ons op.