Home Over ons MVO

MVO

Voor Pels Rijcken houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen het volgende in: hoogwaardige juridische dienstverlening met oog voor zakelijke prestaties, maar ook voor sociale aspecten en het milieu.

Die visie is gebaseerd op de gedachte dat wij als kantoor onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld om ons heen. Als organisatie moet je rekenschap afleggen over de effecten van je handelen op de mensen in je organisatie en op je omgeving in de ruimste zin van het woord. Je betrekt daarbij nadrukkelijk de langere termijn. Onze visie brengen wij tot uitdrukking door middel van een duurzame bedrijfsvoering, personeelsbeleid waarin een plezierig en stimulerend werkklimaat en diversiteit centraal staan en maatschappelijke betrokkenheid.

Bewuste keuzes

Pels Rijcken kiest bewust voor een centrale locatie in Den Haag, dichtbij het station en uitvalswegen. Bovendien ook in de nabijheid van onze grootste cliënten. Het merendeel (circa 70%) van de medewerkers komt naar het werk met het openbaar vervoer en/of de fiets. Wij gaan bewust met onze werkomgeving om. Wij stimuleren het digitale werken en proberen het gebruik van papier terug te dringen. Bij de inkoop van producten en diensten wordt rekening gehouden met het aspect duurzaamheid.

Personeelsbeleid

Alle juridische en niet-juridische collega’s krijgen opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden, die passen bij hun talenten. Het Bureau opleidingen van Pels Rijcken geeft, deels in samenspraak met HR, vorm aan interne opleidingen en adviseert over het volgen van externe opleidingen. Daarnaast tekende Pels Rijcken de intentieverklaring 'Diversiteit binnen de advocatuur' en het Charter 'Talent naar de top'. Pels Rijcken heeft van de tien grootste advocatenkantoren van Nederland het hoogste percentage vrouwelijke partners.

Maatschappelijk betrokken

Extern toont Pels Rijcken maatschappelijke betrokkenheid op meerdere manieren:

  • Werken voor een aantal goede doelenorganisaties;
  • Verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand, met name in cassatiezaken;
  • Verzorgen van cursussen in het kader van de permanente opleiding;
  • Vrijwilligerswerk voor onder meer IMC Weekendschool en Stichting Giving Back;
  • Founding partner van ACCESS (een wereldwijde non-profit organisatie die verschillende vormen van internationale geschillenbeslechting faciliteert, met name door in Den Haag één of meerdere instituten voor internationale geschillenbeslechting op te richten of uit te bouwen. Pels Rijcken participeert in het bijzonder in het onderdeel van het project dat toeziet op de internationale geschillenbeslechting in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van onze partners heeft zitting in het bestuur van ACCESS);
  • Meewerken aan het project ‘Law of the Future’ van The Hague Institute for the Internationalisation of Law (met als doel scenario's te ontwikkelen, die beschrijven hoe het recht er in het jaar 2030 uit zou kunnen zien);
  • Erkend leerbedrijf voor MBO-leerlingen op secretarieel gebied;
  • Sponsoring van een groot aantal goede doelen. Zo neemt het kantoor deel aan NL Doet en kunnen de medewerkers hun kerstgeschenk aan een goed doel schenken.

Interne betrokkenheid

Pels Rijcken wil maatschappelijk ondernemen als gedachtegoed breed in de organisatie verankeren. Het werkt in onze ogen alleen als het tot het DNA van de organisatie hoort en alle medewerkers zich, vanuit hun eigen positie, afvragen wat ze kunnen bijdragen. Door een brede doorsnede van de collega’s te betrekken bij de voorbereiding & uitvoering van MVO-activiteiten vergroten wij de interne betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp. Naast een werkgroep MVO hebben wij zo’n 20 MVO-ambassadeurs, die MVO bij en met hun collega's op de kaart zetten.

Educatie als thema

Begin 2017 koos Pels Rijcken als leidend thema in het MVO-beleid voor 'Educatie', waarbij de focus ligt op geschreven en gesproken taal. Dit thema past goed bij ons, omdat wij een kennisorganisatie zijn.

Het thema komt tot uiting, door de activiteiten die wij als kantoor kiezen (bijvoorbeeld de Dag van de Duurzaamheid en NL Doet), maar ook in ons goede doelenbeleid. Financiële bijdragen of bijdragen in natura kunnen worden toegekend aan organisaties die zich bezighouden met educatie met een duurzaam of blijvend resultaat zonder winstoogmerk. De voorkeur gaat hierbij uit naar projecten in de regio Haaglanden.