Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is een naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Pels Rijcken.
 2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de naamloze vennootschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
 6. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.
 7. Niet alleen Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. maar ook alle (rechts)personen, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor de naamloze vennootschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 9. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 10. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode september/september, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.
 11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Zij zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 13. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling advocatuur van toepassing. Deze is gepubliceerd op www.pelsrijcken.nl.
 14. Het rentepercentage op de door de Stichting Beheer Derdengelden advocatuur Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn aangehouden rekening kan zowel positief als negatief zijn. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. zal de positieve rente die de bank over het saldo op de derdengeldrekening vergoedt aan de rechthebbende ten goede laten komen. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is gerechtigd de negatieve rente die de bank over het saldo op de derdengeldrekening in rekening brengt, door te belasten. Zowel het vergoeden van positieve rente als het doorbelasten van negatieve rente vindt plaats naar evenredigheid en hangt verder af van de duur van de betreffende bewaarperiode. Het vergoeden van positieve rente of het doorbelasten van negatieve rente zal achterwege blijven als de voor de berekening te maken kosten niet in verhouding staan tot het rentebedrag.
 15. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.
 16. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag, 5 juli 2022 onder nummer 2022-1