Home Expertise Cloud

Cloud

De opkomst van de cloud is een van de technische ontwikkelingen waarmee overheden geconfronteerd worden. De voordelen als betere beschikbaarheid, schaalbaarheid, minder storingen en lagere exploitatiekosten van ICT zijn zo groot dat het zeer aantrekkelijk is om je data en applicaties naar de cloud te verplaatsen.

Desalniettemin zijn veel overheden terughoudend ten opzichte van een overstap naar de cloud. Zij worstelen met vragen als:

  • is een overstap naar de cloud wel veilig?
  • heb ik altijd toegang tot belangrijke data en applicaties?
  • mogen mijn data worden opgeslagen in datacenters buiten Nederland?
  • is het opslaan van persoonsgegevens in de cloud in overeenstemming met het privacyrecht?
  • zijn er andere wetten waar ik als overheid rekening mee moet houden?
  • Van welke SaaS-diensten mag ik als overheid gebruikmaken (We Transfer, Dropbox et cetera)?

Databeheer in de cloud juridisch mogelijk?

Pels Rijcken begeleidt overheden bij de overstap naar de cloud. Wij zijn van mening dat een stap naar de cloud mogelijk is mits bij de contractering en inrichting op een juiste wijze met wet- en regelgeving wordt omgegaan. Vanwege het bijzondere wettelijke kader dat geldt voor overheden is dit een complexe aangelegenheid.

Cloud Compliance-scan

Om overheden te helpen bij dit juridische vraagstuk heeft Pels Rijcken de Cloud Compliance-scan ontwikkeld. Wij maken een analyse van de data en applicaties die u naar de cloud wilt verplaatsen. Wij toetsen deze aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is. Denk hierbij aan:

  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Wet Hergebruik Overheidsinformatie
  • Archiefwet

Wij leveren een praktisch en toepasbaar advies waarmee je precies weet onder welke voorwaarden de data en applicaties naar de cloud gebracht mogen worden. Op basis van deze analyse kan de technische haalbaarheid bepaald worden en weet u direct het startpunt van uw cloud-routekaart.