Home Over ons Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Het bevorderen van diversiteit en inclusie is één van de vier pijlers van de organisatiestrategie van Pels Rijcken. In de overtuiging dat het onze dienstverlening én de kwaliteit van onze organisatie ten goede komt, willen we dat onze kantoorgenoten zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving zijn. Medewerkers moeten zichzelf kunnen zijn en zich bij ons thuis voelen, ongeacht achtergrond, geslacht, ras, etniciteit, godsdienst, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie, sekse of gezinssituatie. Pels Rijcken tekende eerder al de intentieverklaring 'Diversiteit binnen de advocatuur', het Charter 'Talent naar de top' en het Charter 'Diversiteit' van de Sociaal-Economische Raad.

Inclusiviteit op de werkvloer

We behandelen mensen eerlijk en gelijk en zetten ons in voor een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt en waarin iedereen van toegevoegde waarde is. In onze gedragscode hebben we dit vastgelegd. We creëren en benutten diversiteit en zorgen dat iedereen mee kan doen. We meten jaarlijks via een medewerkerstevredenheidsonderzoek in welke mate onze medewerkers hun werkomgeving als inclusief ervaren. In exitgesprekken wordt actief gevraagd naar ervaringen met de inclusieve kantoororganisatie.

Culturele diversiteit

Al jarenlang wordt het beleid gevoerd om extra aandacht te besteden aan sollicitaties van personen met een biculturele achtergrond. Hoewel in aantal groeiend, werken bij ons nog relatief weinig mensen met een biculturele achtergrond. Om de aanname van mensen met een biculturele achtergrond te bevorderen, intensiveren we onze activiteiten om sollicitanten uit deze doelgroep te bereiken. Dat doen we onder meer via een partnerschap met Global People. De sollicitatiecommissies worden opgeleid in inclusieve en non-bias gebaseerde gespreksvoering. Jaarlijks ontvangen we deelnemers van de IMC Weekendschool en Stichting Giving Back.

LHBTQI+inclusie

Er is een werkgroep LHBTQI+ die zich inzet voor de belangen van onze LHBTQI+ medewerkers en als klankbord van het bestuur fungeert. De werkgroep zal activiteiten organiseren om te waarborgen en zichtbaar te maken dat wij onze LHBTQI+ medewerkers een veilige werkomgeving bieden. We zijn aangesloten bij de Stichting Forward.

Vrouwen in de top

Inzet is een gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen in alle geledingen van kantoor en zeker ook aan de top. Van de vier bestuursleden zijn er op dit moment drie vrouw, waaronder de bestuursvoorzitter. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is vrouw, net als een van de andere twee leden. De man-vrouw verhouding in het aantal partners fluctueert. Per 1 januari 2024 zijn er 15 vrouwelijke partners en 22 mannelijke. De helft van de hoofden van onze afdelingen in de bedrijfsvoering is vrouw. De doorstroom van vrouwelijke medewerkers naar de top vergt behalve blijvende aandacht ook maatwerk. We zetten ons ervoor in beiden te leveren.

Mensen met een arbeidsbeperking

We willen werk bieden aan mensen met een fysieke of mentale beperking. Op dit moment betreft het aantal arbeidsbeperkten ongeveer 3% van ons personeelsbestand. Pels Rijcken werkt samen met Pantar, een sociaal leer- en werkbedrijf. We hebben een partnerschap met het Platform ‘Onbeperkt aan de slag’.