Home Kennis Duurzame ontwikkelingen in de mobiliteitssector

Milieuvriendelijke auto’s van allerlei soorten en maten zijn steeds vaker zichtbaar in het straatbeeld. Om nog meer autorijders te verleiden over te stappen naar zo’n toekomstbestending model en daarmee op den duur de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren, heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat deze zomer een wetsvoorstel gedaan tot wijziging van de Gemeentewet. De beoogde wijziging maakt het voor gemeenten mogelijk om te differentiëren in parkeertarieven op grond van de uitlaatemissies van voertuigen. Beoogd wordt om het aantrekkelijker te maken om met een emissieloos voertuig te parkeren. In dit verband is ook een recente Kamerbrief relevant, waarin de minister van Infrastructuur en Waterstaat breder ingaat op duurzame mobiliteitsinitiatieven. Beiden worden in dit blog besproken.

Differentiatie in parkeertarieven

De voorgestelde wetwijziging ziet op artikel 225, achtste lid, van de Gemeentewet. Artikel 225 van de Gemeentewet bevat de regels met betrekking tot het heffen van belasting door gemeenten in het kader van de parkeerregulering. In het achtste lid zijn de elementen opgenomen waarvan het

parkeertarief afhankelijk gesteld kan worden. In het huidige artikel 225 lid 8 Gemeentewet wordt de mogelijkheid geboden om het parkeertarief afhankelijk te stellen van de parkeerduur en -tijd, de ingenomen oppervlakte en de ligging van de terreinen of weggedeelten. Het ziet vooral op hele praktische elementen, zoals bijvoorbeeld hogere parkeerkosten als men dichterbij het centrum parkeert.

Met de wetswijziging is beoogd bovengenoemde elementen ongewijzigd op te nemen in een nieuw ingevoegd subonderdeel a en aan het artikel een nieuw subonderdeel b toe te voegen waarin voor gemeenten de mogelijkheid is opgenomen een lager tarief vast te stellen voor emissieloze voertuigen ten opzichte van niet-emissieloze voertuigen. Daarmee wordt tegelijkertijd tot uitdrukking gebracht dat het niet mogelijk is verder te differentiëren binnen de categorieën emissieloze en niet-emissieloze voertuigen.

Voordeliger kunnen parkeren bevordert de aanschaf en het bezit van emissieloze voertuigen, zo is het idee. Zowel de Afdeling Advisering van de Raad van State en de Tweede Kamer hebben inmiddels hun licht over het wetsvoorstel laten schijnen en verschillende kanttekeningen naar voren gebracht, vooral met betrekking tot de effectiviteit van de maatregel en de vraag of een parkeerbelasting voor het doel van een verbetering van de luchtkwaliteit een voor de hand liggende keuze is. De regering heeft in haar reactie op het advies van de Raad van State aangegeven dat parkeerkortingen wel degelijk een positief effect kunnen hebben op de aankoopintentie van elektrische voertuigen, zo blijkt uit het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Wij houden u via dit blog op de hoogte van de verdere ontwikkelingen ten aanzien van dit wetsvoorstel.


Meer plannen ten aanzien van duurzame mobiliteit

In een recente Kamerbrief gaat de staatssecretaris in op meer plannen ten aanzien van de verduurzaming van de mobiliteit, ter realisering van de doelen uit het Klimaatakkoord.

Zo is er al veel bereikt op het vlak van nul-emissie bussen, stevent het aantal dat we daarvan inmiddels in Nederland hebben af op de duizend en zijn wij daarmee koploper van Europa. Ook zijn binnen de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur samenwerkingsovereenkomsten tussen Rijk, lagere overheden en netbeheerders afgesloten om de uitrol van de laadinfrastructuur voor elektrisch rijden te versnellen. Op korte termijn brengt de staatssecretaris een wijzigingsbesluit in consultatie, waarmee exploitanten van publiek toegankelijke oplaadpunten verplicht kunnen worden om actuele gebruikersinformatie over oplaadpunten te delen, zoals de bezettingsstatus en oplaadprijs. Deze informatie moet beschikbaar zijn voor professionele partijen, zodat zij apps en websites kunnen ontwikkelen met gebruikersinformatie over alle laadpunten in Nederland die door rijders geraadpleegd kunnen worden.

Verder licht de minister onder meer toe dat het in het kader van de EU-richtlijn aanleg van Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen (Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFID) EU 2014/94) vanaf 7 december 2020 verplicht is om bij tankstations waar passend een vergelijking te tonen tussen de geschatte brandstofkosten per 100km voor het rijden op fossiele brandstoffen versus alternatieve brandstoffen. Achterliggende gedachte is de automobilist bij de aanschaf van een volgende auto ook een auto op alternatieve brandstoffen te laten overwegen. In Nederland is ervoor gekozen deze vergelijking te tonen bij de tankstations langs de rijkswegen, waarbij tegelijkertijd een website zal worden gelanceerd waar meer informatie te vinden is over de kosten van verschillende voertuigen en de milieu-impact ervan.

Ook is het stimuleren van de fiets in het woon-werkverkeer nog steeds een punt van aandacht. Lees over dit onderwerp ook ons eerdere blog. Zo zet de staatssecretaris zich met de ‘Fietsmissie’ werkgevers via verschillende (online) kanalen aan om het hun medewerkers nog makkelijker te maken met de fiets naar het werk te komen. Dat betekent onder meer dat werkgevers, net als voor autoforensen, fietsers een belastingvrije kilometervergoeding mogen geven tot 19 cent per kilometer.

Raadpleeg hier de voorgestelde wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, en hier de Kamerbrief Voortgang duurzame mobiliteit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.