Home Expertise Klimaat en duurzaamheid

Klimaat en duurzaamheid

Zowel nationaal als wereldwijd worden er op het gebied van CO₂-uitstoot, klimaatverandering en bijbehorende scenario’s vele onderzoeken gedaan en rapporten geschreven. Duidelijk is dat er een noodzaak en urgentie is om klimaatmaatregelen te nemen.

Niet alleen stukken als de Klimaatnota 2023 en de beschouwing daarop van de afdeling Advisering van de Raad van State, de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en de KNMI-klimaatscenario’s, maar ook het internationale UNEP Emissions Gap report 2023 en de diverse IPCC-rapporten bevestigen dit beeld. Emissiereducties zijn nodig om zicht te kunnen blijven houden op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius, in lijn met het Akkoord van Parijs.

Broeikasgasreductie, CO₂-neutraliteit en het uiteindelijk bereiken van negatieve emissies zijn grote maatschappelijke opgaven die vragen om verduurzaming. Verduurzaming van ons energiesysteem, de industrie, de gebouwde omgeving, onze mobiliteit, ons landgebruik en nog veel meer sectoren. Duurzaamheidsinitiatieven gaan echter regelmatig gepaard met nieuwe en complexe juridische vraagstukken.

Nieuwe wet- en regelgeving, met als belangrijk onderdeel daarvan de komst van de Omgevingswet die duurzaamheid specifiek als één van haar doelen benoemt. Klimaatadaptatie dat om de gevolgen van klimaatverandering te beteugelen steeds meer centraal staat in het ruimtelijke beleid van een Nederland dat zich kenmerkt door intensief ruimtegebruik en stedelijke verdichting. Klimaatzaken waarin overheden en bedrijven aansprakelijk worden gehouden voor hun ecologische footprint en de impact ervan op mensenrechten.

Ons team

Om bij te dragen aan deze en nog veel meer uitdagende maatschappelijke vraagstukken en onze cliënten zo goed mogelijk op weg te helpen hebben wij een team van ervaren omgevingsrechtspecialisten klaar staan die uiteenlopende onderwerpen binnen het thema klimaat en duurzaamheid het hoofd kunnen bieden. Onder de teamleden bevinden zich advocaten die niet alleen juridisch adviseren en procederen in spraakmakende zaken als Porthos, Staat/Urgenda, de Deltawerken en Chemie-Pack, maar daarnaast regelmatig optreden als sprekers of panelleden bij klimaatseminars, als hoogleraar aan de universiteit verbonden zijn of reeds betrokken waren bij projecten gericht op de uitrol en verduurzaming van warmtenetten en de voorfase van grootschalige infrastructuur-, dijkversterkings- of stedelijke ontwikkelingsprojecten om deze ‘Raad van State-proof’ te maken.

Wij zijn dan ook uitstekend gepositioneerd om (regionale) overheden zowel strategisch als juridisch bij te staan in hun verduurzamingsopgave. Altijd met oog voor de (complexe) politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context.