Home Kennis Klimaatwet krijgt extra doel voor na 2050: negatieve emissies

Klimaatwet krijgt extra doel voor na 2050: negatieve emissies

20 februari 2023
Edward Brans
Op dinsdag 14 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het toevoegen van een extra doel aan de nationale Klimaatwet voor na 2050: het streven naar negatieve emissies. Dat betekent dat in plaats van de ambitie in 2050 geen CO₂ meer uit te stoten, gestreefd zal worden naar het verwijderen ervan.

Aanscherping doelen naar Europees voorbeeld

In de Nederlandse Klimaatwet staat op dit moment het doel opgenomen om in 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul te reduceren. Deze tekst zal worden aangevuld met de zinsnede dat Nederland streeft naar negatieve emissies van broeikasgassen na 2050. Een situatie van negatieve emissies wordt bereikt wanneer door menselijke activiteiten meer broeikasgassen uit de atmosfeer worden verwijderd dan erin worden uitgestoten. Een negatieve CO₂-emissie leidt dan ook tot een afname van de CO₂-concentratie in onze atmosfeer. Ook wordt bij de reductie van netto-uitstoot van broeikasgassen naar nul opgenomen dat dit doel uiterlijk in 2050 moet zijn bereikt.

Hiermee komt de Nederlandse Klimaatwet in lijn met de Europese Klimaatwet. In artikel 2 van de Europese Klimaatwet is voor 2050 een bindende doelstelling opgenomen om in de Europese Unie klimaatneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat de netto-uitstoot in de EU tegen die datum nul zal moeten zijn. Daar is een streefdoelstelling aan toegevoegd, namelijk het streven om na 2050 negatieve emissies te realiseren.  

Waar aan de rechterflank van de Tweede Kamer weinig steun bestond voor de plannen de nationale Klimaatwet aan te scherpen, vonden de linkse fracties de ambities niet ver genoeg gaan. Toch kon het voorstel, volgend op een eerder advies van de Raad van State om dit doel over te nemen in de Nederlandse Klimaatwet, op voldoende steun rekenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in.

Inzet op negatieve emissies

Een gevolg van de aanscherping van de Nederlandse doelstelling voor 2050 is dat de komende tijd meer ingezet zal worden op de realisering van negatieve emissies. Dat kan door gebruik te maken van technieken als Carbon Capture and Storage (CCS), maar ook realisering van natuurlijke negatieve emissies door natuur- en biodiversiteitsherstel (over het laatste, zie de oratie van Edward Brans van maart 2022 ‘Aansprakelijkheid klimaatverandering, negatieve emissies en biodiversiteitsherstel’). De verwachting is dat dit een (verdere) stimulans zal zijn voor de ontwikkeling van een markt voor vrijwillige ‘carbon credits’. Ook de Europese Commissies is zich hiervan bewust en heeft eind november 2022 een voorstel voor een ‘Regulation establishing a Union certification framework for carbon removals’ gepubliceerd (COM(2022) 672 final).

Raadpleeg hier het aangenomen amendement ten behoeve van de wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet) van 2 februari 2023.