Home Kennis De Regionale Energie Strategie: definitieve regio’s vastgesteld

De Regionale Energie Strategie: definitieve regio’s vastgesteld

23 januari 2019
Edward Brans
en
Marije van Mannekes

Zoals eerder al door ons geblogd: de Regionale Energie Strategie (RES) is voor gemeenten, provincies en waterschappen een belangrijk instrument om de ruimtelijke inpassing van energiedoelen te regelen. Zij vertalen met de RES, in samenspraak met netbeheerders en andere partners, hun gestelde ambities én de afspraken uit het Klimaatakkoord naar projecten en locaties waar deze kunnen worden gerealiseerd. Die concretisering vindt plaats per regio. Op 21 januari 2019 werd de definitieve lijst van 30 regio’s bekend.

Indeling van onderop

Eerder was al een voorlopige indeling van de regio’s gepubliceerd. De definitieve vaststelling – ingegeven door de regio’s zelf – vertoont een aantal verschillen ten opzichte van het eerdere overzicht. Zo zijn de regio’s Noord- en Midden-Limburg samengevoegd en is de gemeenten Sittard-Geleen, waar het industriële complex Chemelot ligt, nu onderdeel van de regio Zuid-Limburg in plaats van Midden-Limburg. Alle wijzigingen samen maken dat er nu 30 regio's zijn, in plaats van de eerdergenoemde 33. Een kaart met de indeling is hier te vinden.

Naast de regio’s komt er ook een Nationaal Programma RES. Dit programma zorgt voor de nodige afstemming en coördinatie tussen de verschillende RES’sen. Lees hierover ook ons eerder verschenen blog.

En nu (verder) aan de slag

Het ontwerp-Klimaatakkoord zet een tijdspad uiteen. Zes maanden na de formele ondertekening van het Klimaatakkoord is de eerste grote deadline: de regio’s moeten dan een concept-RES opleveren. Niettemin zijn veel regio’s al bezig met het ontwerpen van hun strategie. Zo publiceerde Zeeland onlangs hun plan van aanpak voor de op te stellen RES. Dit plan omschrijft onder meer het proces dat Zeeuwse overheden willen volgen om tot een strategie te komen en hoe zij dit gaan oppakken met alle partners. Nu de regio’s definitief zijn ingedeeld, kunnen ook alle andere partijen laten zien hoe zij de gestelde doelen daadwerkelijk gaan bereiken!

Raadpleeg de website de RES voor meer informatie over de vaststelling van de regio’s.