Home Kennis Blogreeks Klimaatakkoord: Sector overstijgende onderwerpen

Blogreeks Klimaatakkoord: Sector overstijgende onderwerpen

18 juli 2018
Edward Brans
,
Lianne Barnhoorn
,
Marije van Mannekes
,
Aart Jan van der Ven
en
Meryem Eddini

Dit is het zesde deel van onze blogreeks over het Voorstel voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen uit dit voorstel.

Het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord kent naast de hoofdlijnen per sector, ook een aantal sectoroverstijgende doelstellingen. Een van deze doelstellingen ziet op het beëindigen van de afhankelijkheid van aardgas en aardolie. In 2050 zullen deze fossiele koolstofbronnen vervangen moeten zijn door zon, wind, waterstof en duurzame biomassa.

Hoofdlijnen

Elektrificatie wordt gezien als één van de mogelijkheden voor de industrie, de gebouwde omgeving en de mobiliteitssector om een vergaande emissiereductie te realiseren. Vereist is dan wel dat de elektriciteit duurzaam wordt opgewerkt. De verwachting is dat rond het jaar 2030 70% van de elektriciteit in Nederland duurzaam zal worden opgewerkt, maar daarmee in belangrijke mate afhankelijk zal zijn geworden van het weer. Vanwege deze afhankelijkheid wordt in het sectoroverschrijdende deel van het voorstel voor een nationaal Klimaatakkoord aandacht besteed aan de noodzakelijke flexibiliteit van de elektriciteitsvoorziening in de vorm van opslag, interconnectie met het buitenland, de koppeling van het elektriciteitssysteem aan warmtenetten en de mogelijkheden van andere energiedragers. Voorbeelden van dergelijke energiedragers zijn waterstof en biomassa.

Interessant aan dit deel van het voorstel is dat aandacht wordt besteed aan het belang om waterstof duurzaam te produceren, om zo de uitstoot van CO2 te kunnen beperken. Hetzelfde geldt voor biomassa. In het voorstel wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer sprake is van duurzame biomassa, of er wel voldoende duurzame biomassa beschikbaar is of kan komen en wordt ook aangegeven aan welke toepassingen prioriteit zou moeten worden gegeven in geval van schaarste aan duurzame biomassa. Een van die toepassingen is het gebruik van biobrandstoffen voor zwaar wegtransport, lucht- en scheepvaart. Hiervoor zijn voorlopig nauwelijks CO2-arme alternatieven beschikbaar.

Verder is nog interessant te vermelden dat in dit sectoroverstijgende onderdeel van het voorstel veel aandacht is voor innovatie. Verwacht wordt dat ook dit bij zal dragen aan de emissiereductie.