Home Expertise Open overheid

Open overheid

WOO-SERVICEDESK

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen. De Wob blijft nog wel een tijd relevant, omdat besluiten die nog op grond van de Wob zijn genomen door de bestuursrechter aan de Wob worden getoetst. Wij adviseren dagelijks over de toepassing van de Woo in de praktijk. Bijna wekelijks zijn we in de rechtszaal te vinden. De Wob en Woo kennen voor ons geen geheimen. Via een jaarlijkse kroniek in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, blogs op onze eigen site www.blogbestuursrecht.nl, annotaties in de AB en cursussen op maat delen wij onze kennis.

De Woo is ook relevant in het geval geheimhouding wordt opgelegd als bedoeld in de Gemeentewet (artikel 25, 55 en 86; per 1 april 2023 artikel 87, 88 en 89) en de Provinciewet (artikel 25, 55 en 91 Provinciewet; per 1 april 2023 artikel 84, 85 en 86). Ook op dit vlak zijn we experts. Geregeld adviseren wij colleges van B&W en Gedeputeerde Staten over het opleggen van geheimhouding en staan wij hen bij wanneer tegen de opgelegde geheimhouding bezwaar wordt gemaakt of daarover bij de rechter wordt geprocedeerd. Wij realiseren ons dat het in deze gevallen vaak gaat om politiek gevoelige aangelegenheden.

Servicedesk: 070 5153 477

Speciaal voor overheden hebben we de Woo-servicedesk. Bestuurders en ambtenaren kunnen bij ons terecht met vragen over de Woo en uiteraard ook nog over de Wob. Praktisch adviseren staat hierbij voorop. De servicedesk is te bereiken via telefoonnummer 070-5153 477. Aan de telefonische adviezen van de servicedesk zijn geen kosten verbonden. Bij de servicedesk kunt u tevens terecht met vragen over de toepassing van de geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet.