Home Expertise (Milieu)handhaving en calamiteiten

(Milieu)handhaving en calamiteiten

Overtreding van de regels kan leiden tot bestuurlijke sancties, waarmee overheden naleving van wet- en regelgeving kunnen afdwingen. Bestuursorganen, zoals colleges van burgemeester en wethouders, colleges van gedeputeerde staten en ministers kunnen bij een overtreding verschillende sancties opleggen: een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete. Omdat handhaving het algemeen belang dient, moet in het geval van een overtreding het bestuursorgaan dat bevoegd is om handhavend op te treden van deze bevoegdheid gebruik maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd van handhaving af te zien.

Sancties zijn ingrijpend voor de overtreder en de oplegging ervan brengt voor het bestuursorgaan soms lastige juridische en praktische vragen met zich mee. Zo moet er worden beslist welk handhavingsinstrument wordt ingezet en welke tijd de overtreder krijgt om de overtreding te beëindigen. Daarnaast moet er een belangenafweging plaatsvinden en moet het sanctiebesluit voldoende gemotiveerd zijn. Ook moet worden beslist of het raadzaam is conservatoir beslag te leggen.

Calamiteiten

In het geval van calamiteiten moeten in de acute fase veel beslissingen worden genomen. Niet alleen over de maatregelen die de gevolgen moeten beperken, maar ook over maatregelen die de mogelijke maatschappelijke onrust moeten inperken. Tijdens een calamiteit wordt vaak onder grote druk en met grote snelheid gehandeld, waardoor niet altijd voldoende wordt stilgestaan bij de juridische consequenties van gemaakte keuzes. Dat is logisch, maar kan leiden tot imagoschade en andere nadelige gevolgen. Wanneer in crisissituaties gerichter beslissingen worden genomen is de kans op het succesvol afdwingen van maatregelen en/of het verhalen van de kosten groter. Dat voorkomt weer imagoschade, civielrechtelijke claims en andere narigheid.

Ons team Ruimte en Milieu heeft ruime ervaring met het adviseren over en opstellen van handhavingsbesluiten, ook in crisissituaties.

Wij geven advies over de vraag richting wie gehandhaafd kan worden, leggen conservatoir beslag en onderhandelen met overtreders om gelden ter beschikking te krijgen voor het opruimen van de ontstane milieulast. Indien nodig bepleiten wij de zaak bij de rechter.

Ons team is betrokken geweest bij de afhandeling van uiteenlopende milieucalamiteiten zoals de brand bij Chemie-Pack en asbestbranden in Wateringen, Roermond, Moerdijk en verontreinigingen zoals die bij Chemours in Dordrecht. Ook heeft ons team geruime ervaring bij scheepvaartincidenten.

Wij geven regelmatig 'lessons-learned'-cursussen over handhaving bij calamiteiten. Indien u hier interesse in heeft kunt u contact met ons opnemen.

Met onze calamiteitenapp bieden wij bovendien een hulpmiddel voor handhaving bij calamiteiten.