Home Kennis Schone mobiliteit door eenduidigheid in milieuzones en differentiatie van parkeertarieven

Schone mobiliteit door eenduidigheid in milieuzones en differentiatie van parkeertarieven

De transitie naar schone mobiliteit is onontbeerlijk voor ons streven naar schonere lucht. Momenteel vinden de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord plaats. Daarbij worden aan de mobiliteitstafel de CO2-reductiedoelstellingen voor de mobiliteitssector nader ingevuld. Het Regeerakkoord benadrukte in dit verband al een tweetal instrumenten voor gemeenten om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren: het harmoniseren van milieuzones en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s. Op 5 april jl. informeerde staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van deze maatregelen en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in de wetgeving.

Vereenvoudiging systeem milieuzones

Het is de bevoegdheid van de gemeente om te bepalen of en waar een milieuzone wordt ingevoerd en in hoeverre deze proportioneel is als maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit betekent in de praktijk dat er voor de categorieën personenauto’s’ en bestelauto’s, voor wat betreft de voorwaarden die aan milieuzones zijn verbonden, tussen gemeenten verschillen bestaan. Zo hebben Rotterdam en Utrecht een identieke milieuzone voor personenauto’s ingesteld, waarbij dieselpersonenauto’s van ruim 17 jaar en ouder de zone niet in mogen, waar dat in de gemeenten Arnhem en Maastricht voor dieselpersonenauto’s van ongeveer 12 jaar en ouder zou moeten gaan gelden. De staatssecretaris nodigt de nieuwe gemeentebestuurders en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit om met elkaar aan de hand van de uiteenlopende situaties tussen gemeenten te verkennen of deze verschillen kunnen worden weggenomen. Door afspraken over onder meer handhaving en de omgang met specifieke gevallen zoals oldtimers, campers en invalidenvoertuigen, hoopt de staatssecretaris nog voor de zomer te komen tot één stelsel van milieuzones met eenduidige categorieën. Daarbij zouden gemeenten nog wel de ruimte moeten blijven houden om lokaal maatwerk te leveren.

Differentiatie parkeertarieven

Ook het vaststellen van de hoogte van parkeertarieven is en blijft een gemeentelijke bevoegdheid. Door het vaststellen van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s zouden meer auto’s die belastend zijn voor het milieu uit de binnensteden kunnen worden geweerd. Daartoe wordt op dit moment een wijziging van artikel 225, achtste lid, van de Gemeentewet voorbereid waarmee gemeenten de bevoegdheid krijgen om voor emissieloze voertuigen lagere parkeertarieven te heffen ten opzichte van overige voertuigen. Dit voorstel wordt met de veertig grootste gemeenten, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de VNG verder uitgewerkt en voor de zomer ter consultatie voorgelegd. Indiening bij de Tweede Kamer vindt naar verwachting in het voorjaar van 2019 plaats, nadat ook het advies van de Raad van State is ontvangen.

De Kamerbrief over de twee maatregelen is hier te vinden.