Home Kennis Regeerakkoord Rutte III: Extra investering in infrastructuur - openbaar vervoer als reëel alternatief voor de auto!

Regeerakkoord Rutte III: Extra investering in infrastructuur - openbaar vervoer als reëel alternatief voor de auto!

19 oktober 2017
Daniëlle Roelands - Fransen
en
Tjalling Reijnders

Het Regeerakkoord van Rutte III beoogt een slim en duurzaam vervoersysteem om Nederland mobiel en bereikbaar te houden. Om deze doelstelling te realiseren worden verschillende maatregelen gepresenteerd: investeren in het openbaar vervoer maakt onderdeel uit van die maatregelen.

Openbaar vervoer als pijler voor realiseren ambities

Als gevolg van de goed draaiende economie, besluit het nieuwe kabinet tot een extra investering in infrastructuur om toenemende drukte op de weg, het spoor, het water en in de lucht te verminderen. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken. Een van de pijlers om deze doelstellingen te bereiken vormt een investering in het openbaar vervoer.

Hoe dan?

Het kabinet stelt dat het openbaar vervoer in alle delen van Nederland een goed alternatief moet zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Om dit te realiseren dient openbaar vervoer goed aan te sluiten op fiets, auto en taxi. Daartoe wordt geïnvesteerd in fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Het kabinet zal ook afspraken maken met stedelijke regio’s over cofinanciering van de verdere uitbreiding van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via lightrailverbindingen.

Wet- en regelgeving zal worden aangepast zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer kunnen aanbieden: mobility as a service. Provincies en vervoerregio’s die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren, krijgen daarvoor de ruimte van het kabinet.

Om tot een regionaal geïntegreerd aanbod van trein, tram/metro en bus te komen, worden meer sprinterdiensten op het hoofdrailnet toegevoegd aan regionale OV-concessies, zullen bestaande lijnen voor personentreinen gereactiveerd worden (Hamont-Weert) en zal worden bekeken hoe de verbinding vanuit Eindhoven naar Duitsland verbeterd kan worden.

Met welke middelen?

Het kabinet stelt de komende drie jaar twee miljard euro beschikbaar voor infrastructuur. Daarnaast wordt het structurele budget verhoogd met 100 miljoen euro. Bij de verdeling van deze middelen wordt tot 2030 aangesloten bij de bestaande verdeelsleutel tussen weg, water en openbaar vervoer, met uitzondering van een eenmalig bedrag van 100 miljoen euro dat wordt vrijgemaakt voor cofinanciering vanuit het Rijk voor fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen. De extra middelen voor openbaar vervoer worden ingezet voor cofinanciering van openbaar vervoer in stedelijke regio’s.

Het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds: niet de modaliteit maar de mobiliteit wordt daarin centraal gesteld. Vanaf 2030 wordt een nieuwe verdeelsleutel gehanteerd tussen de verschillende vervoersmodaliteiten die aansluit op de agenda voor slimme en duurzame mobiliteit. Vanaf dat moment geldt een apart budget voor beheer en onderhoud, een budget voor beter benutten van bestaande infrastructuur, het stimuleren van intelligente transportsystemen (zelfrijdende auto, CO2-neutrale oplossingen en mobility as a service) en een budget voor de aanleg van nieuwe infrastructuur om knelpunten op te lossen. Daarbij blijft de bestaande taakverdeling tussen het Rijk en andere overheden intact.

Kortom:

De komende jaren wordt ingezet op het robuust en toekomstbestending inrichten van de openbaar vervoer-infrastructuur in Nederland. De technologische ontwikkeling maakt daarbij mogelijk om tot een meer geïntegreerd vervoersysteem te komen dat steeds schoner wordt en daarbij tevens bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. De maatregelen rondom mobiliteit die door Rutte III worden genoemd doen daarmee recht aan de titel van het Regeerakkoord: vertrouwen in de toekomst!

Bron: Regeerakkoord "Vertrouwen in de Toekomst"

Het specialistenteam Openbaar Vervoer binnen de sectie Ruimte en Milieu van Pels Rijcken volgt de ontwikkelingen rondom openbaar vervoer op de voet. Wilt u meer informatie?Neem dan contact op met Liesbeth Schippersof Daniëlle Roelands-Fransen.