Home Kennis Ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee

Ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee

15 februari 2016
Lianne Barnhoorn

Bij brief van 4 februari jl. heeft de Minister van EZ de Kamer geïnformeerd over het ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de schadevergoeding bij niet-beschikbaarheid van het net op zee (Besluit schadevergoeding net op zee). Met dit besluit wordt geregeld dat een producent die elektriciteit opwekt met windturbines op zee in bepaalde gevallen recht heeft op schadevergoeding indien het net op zee niet beschikbaar is voor de transport van geproduceerde elektriciteit.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord, hierna: het wetsvoorstel) bepaalt in artikel 16f, lid 1, dat de netbeheerder van het net op zee in bepaalde gevallen een vergoeding verschuldigd is aan producenten van elektriciteit die met windturbines op zee elektriciteit opwekken. In een algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het recht op schadevergoeding en de bestanddelen van die vergoeding. Het ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee (hierna: het ontwerpbesluit) bevat die regels.

Ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee

In artikel 2 van het ontwerpbesluit is geregeld dat een producent aanspraak kan maken op de vergoeding indien de funderingen van het windpark reeds zijn aangelegd en, indien zijn windpark niet gebruiksklaar is, wanneer hij aannemelijk kan maken dat het windpark wel gebruiksklaar was geweest indien geen schadebeperkende maatregelen waren genomen. Concreet betekent dit dat de producent in ieder geval moet aantonen dat de funderingen waren aangelegd ten tijde van de te late oplevering of de onderbreking van het transport van elektriciteit. Het ontwerpbesluit bevat ook regels omtrent het causaal verband en de hoogte van de vergoeding.

Voorlegging van het ontwerpbesluit

Met de brief van 4 februari jl. is het ontwerpbesluit, conform artikel 16f, lid 5, van het wetsvoorstel, voorgehangen aan de Kamer. Dit biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd.

Bij brief van 10 februari jl. is door de commissie voor EZ opgemerkt dat voorlegging van het ontwerpbesluit aan de Eerste Kamer in dit stadium niet wenselijk wordt geacht. Het wetsvoorstel ligt immers op dit moment ter beoordeling van de Tweede Kamer. Gelet op de inhoudelijke samenhang tussen het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit wordt zich het recht voorbehouden het ontwerpbesluit te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel zodra dat de Eerste Kamer zal hebben bereikt. 

Bronnen: Wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) Besluit schadevergoeding net op zee Nota van toelichting bij besluit schadevergoeding net op zee