Home Kennis NTB kroniek subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden

NTB kroniek subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden

23 november 2021
Jasper Kennis
,
Jean-Paul Heinrich
en
Stijn Visch

In deze kroniek in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht bespreken Jean-Paul Heinrich, Stijn Visch en Jasper Kennis de ontwikkelingen op het gebied van subsidies (titel 4.2 Awb) en bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.3. Awb).

Na enkele algemene opmerkingen, waarbij het vooral gaat om de gevolgen van de toeslagenaffaire voor het financiële bestuursrecht, behandelen de drie auteurs de beide hoofdonderwerpen van deze kroniek. Bij subsidies betreft dat het subsidiebegrip, de bevoegdheid tot subsidieverlening; wettelijke grondslag, exceptieve toetsing van subsidieregelingen, subsidieverlening, subsidievaststelling, intrekking en wijziging van subsidiebesluiten en beëindiging van subsidierelaties en betaling en terugvordering van subsidie(voorschotten). Bij bestuursrechtelijke geldschulden volgen, na algemene opmerkingen, de vijfjarenregel bij herziening van rechtens onaantastbare besluiten over financiële aanspraken, terugvorderingsbesluiten, beginselplicht tot invordering en wanneer deze plichten wijken, afwijken van de beginselplicht tot invordering, verrekening, uitstel van betaling en kwijtschelding, verzuim en wettelijke rente, verjaring en stuiting en aanmaning en invordering en incasso. 

Bij deze onderwerpen is in de kroniekperiode een grote ontwikkeling te zien: de toeslagenaffaire en de nasleep daarvan, maar ook de NOW-regelingen laten hun sporen na. Meest spectaculaire weerslag hiervan is het opnemen, in de geldschuldentitel van de Awb, van een algemene bevoegdheid voor bestuursorganen tot het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van een geldschuld als de nadelige gevolgen van de invordering onevenredig zijn in verhouding tot de met de invordering te dienen doelen (artikel 4:94a Awb).

Subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden

Auteurs: J. Kennis, S.O. Visch & J.P. Heinrich

Bron: NTB 2021/313, p. 683 - 702. 

Downloaden

Dit artikel is ook in te zien via Kluwer Navigator.