Home Kennis NTB kroniek subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden

NTB kroniek subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden

1 december 2022
Jasper Kennis
,
Jean-Paul Heinrich
en
Stijn Visch

In deze kroniek in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht bespreken Jean-Paul Heinrich, Stijn Visch en Jasper Kennis de ontwikkelingen op het gebied van subsidies (titel 4.2 Awb) en bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.3. Awb).

Na enkele algemene opmerkingen, waarbij het vooral gaat om de gevolgen van de toeslagenaffaire voor het financiële bestuursrecht, behandelen de drie auteurs de beide hoofdonderwerpen van deze kroniek. Bij subsidies betreft dat het subsidiebegrip, de bevoegdheid tot subsidieverlening; wettelijke grondslag, exceptieve toetsing van subsidieregelingen, subsidieverlening, subsidievaststelling, intrekking en wijziging van subsidiebesluiten en beëindiging van subsidierelaties en betaling en terugvordering van subsidie(voorschotten). Bij bestuursrechtelijke geldschulden volgen, na algemene opmerkingen, de vijfjarenregel bij herziening van rechtens onaantastbare besluiten over financiële aanspraken, terugvorderingsbesluiten, beginselplicht tot invordering en wanneer deze plichten wijken, afwijken van de beginselplicht tot invordering, verrekening, uitstel van betaling en kwijtschelding, verzuim en wettelijke rente, verjaring en stuiting en aanmaning en invordering en incasso.

Subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden

Auteurs: J. Kennis, S.O. Visch & J.P. Heinrich

Bron: NTB 2022/350, p. 636 - 654. 

Downloaden

Dit artikel is ook in te zien via Kluwer Navigator.