Home Kennis NTB kroniek subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden

NTB kroniek subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden

Nieuwe kroniek in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht waarin Jean-Paul Heinrich, Stijn Visch en Jasper Kennis subsidies (titel 4.2 Awb) en bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.3. Awb) bespreken.

De drie auteurs gaan in het eerste deel in op het subsidiebegrip, de wettelijke grondslag voor subsidieverlening en de uitzondering daarop, de verdeling van schaarse subsidies, subsidieverlening (waaronder het belanghebbendebegrip), de subsidievaststelling (waaronder de termijn voor indiening), en de intrekking en wijziging van subsidiebesluiten en beëindiging van subsidierelaties. 

Daarna bespreken de auteurs de bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.3. Awb) waarbij zij onder meer ingaan op het voorstel voor de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb, de vijfjarenregel bij herziening van rechtens onaantastbare besluiten over financiële aanspraken, de normering van (de voorbereiding van) terugvorderingsbesluiten op grond van evenredigheid en tijd, de beginselplicht tot terug- en invordering en wanneer deze plichten wijken, het afwijken van de beginselplicht tot invordering (kwijtschelding), verrekening, uitstel van betaling, verzuim en wettelijke rente, verjaring, en aanmaning en invordering bij dwangbevel.

Subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden

Auteurs: J. Kennis, S.O. Visch & J.P. Heinrich

Bron: NTB 2020/213, p. 555 - 572. 

Downloaden

Dit artikel is ook in te zien via Kluwer Navigator.