Home Kennis Meer ruimte voor duurzame energievoorzieningen in het rivierbed

Meer ruimte voor duurzame energievoorzieningen in het rivierbed

13 juni 2019
Marije van Mannekes
en
Aart Jan van der Ven

Minister Ollongren (BZK) stuurde op 12 juni jl. het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) aan Eerste en Tweede Kamer. De regels uit het Barro zijn gericht tot decentrale overheden die ruimtelijke besluiten nemen. De voorgestelde wijziging maakt onder meer de doorwerking van de Beleidsregels grote rivieren mogelijk, waardoor letterlijk en figuurlijk meer ruimte komt voor duurzame energievoorzieningen in het rivierbed.

Doorwerking Beleidsregels grote rivieren

De Beleidsregels grote rivieren (Bgr) vormen het kader voor het verlenen van watervergunningen in het rivierengebied door Rijkswaterstaat. De Bgr richten zich op handhaving van de veiligheid van het achterland tegen overstromingen vanuit de grote rivieren. Dat brengt randvoorwaarden met zich mee. Bijvoorbeeld het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en maatgevende hoogwaterstanden. Of het tegengaan van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en verlaging van het rivierbed onmogelijk maken.

Op 1 juli 2018 is een aanpassing van de Bgr in werking getreden, die op punten meer ruimte biedt voor ruimtelijke ontwikkelingen en het maken van integrale afwegingen tussen de waterveiligheidsdoelen en ruimtelijke ontwikkelingen, zonder dat dit ten koste gaat van het waterbelang. Bijvoorbeeld het in uiterwaarden aanleggen van fiets- en wandelpaden, maar ook het toestaan van windmolens en zonnepanelen in het rivierbed. Door in het rivierbed meer ruimte te bieden voor duurzame energievoorzieningen wordt bovendien uitvoering gegeven aan het regeerakkoord op het punt van duurzame energie. Met de voorgestelde deze wijziging in het Barro wordt nu ook het Barro één-op-één op aangepast aan de Bgr. Dit om tegenstrijdige regelgeving te voorkomen.

De nieuwe regels worden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, voorzien per 1 januari 2021, gecontinueerd in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit.

Raadpleeg hier het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.