Home Kennis Klimaatwet door de Tweede Kamer

Klimaatwet door de Tweede Kamer

21 december 2018
Edward Brans
en
Marije van Mannekes

Eén dag voor de publicatie van het Klimaatakkoord heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Klimaatwet aangenomen. Dat is gebeurd met een ruime meerderheid; 112 stemmen voor en 27 tegen. Een belangrijke stap bij het verder vormgeven en invullen van het Nederlands klimaatbeleid voor de periode tot 2030 en daarna. Het einddebat heeft niet geleid tot wezenlijke wijzigingen van het wetsvoorstel. In diverse eerdere blogberichten zijn wij ingegaan op de kern van dit wetsvoorstel. Lees hierover onze blogs Stap voor stap richting Klimaatwet: Kabinetsreactie op voorstel positief, Akkoord over de Klimaatwet en Nieuwe stap Klimaatwet: Advies Afdeling advisering van de Raad van State.

Diverse moties

Tijdens het debat over de Klimaatwet zijn nog verschillende moties ingediend, waaronder een motie die pleit voor een monitoring van hetgeen Nederland toezegt om nationale emissiereductiedoelstellingen te halen en de acties die in Nederland moeten worden uitgevoerd om deze emissiereductiedoelstellingen ook feitelijk te realiseren. Dat wat wordt voorgesteld lijkt op het jaarlijkse Emissions Gap Report van het VN-Milieuprogramma UNEP. Onlangs heeft de UNEP het Emissions Gap Report 2018 gepubliceerd en daaruit volgt dat hetgeen staten in het kader van het Verdrag van Parijs hebben toegezegd aan reductiedoelstellingen, onvoldoende is om de 2-gradendoelstelling te realiseren.

Ook is er een motie ingediend waarin wordt voorgesteld in te zetten op een zodanig nationaal klimaatbeleid dat de mondiale temperatuurstijging beperkt blijft tot 1,5-graad. In de motie wordt verwezen naar het recente rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over onder meer de mondiale emissiereductiepaden die kunnen worden gevolgd om klimaatverandering te beperken tot 1,5°C in plaats van 2°C.

Verder is er een motie ingediend die regering oproept uitvoering te geven aan het Urgenda-arrest van 9 oktober 2018 en daarmee zodanige maatregelen te nemen dat eind 2020 een emissiereductie is gerealiseerd van ten minste 25% ten opzichte van 1990. Al deze moties zijn verworpen.

Diverse amendementen

Ook zijn er diverse amendementen ingediend. Eén ervan is aangenomen. Met dit amendement, dat leidt tot een aanpassing van het wetsvoorstel, moet zeker gesteld worden dat de energietransitie die nodig is om de emissiereductiedoelstellingen uit het wetsvoorstel te halen, zodanig wordt vormgegeven dat sprake is van een “eerlijke en betaalbare transitie". Gezien de discussie over de vraag hoe de energietransitie moet worden gefinancierd en wie de lasten draagt, is dit geen verrassende stap.

Het wetsvoorstel zal nu worden voorgelegd aan de Eerste Kamer.