Home Kennis Inwerkingtreding Wet open overheid: 1 mei 2022

Inwerkingtreding Wet open overheid: 1 mei 2022

16 december 2021
Elisabeth Pietermaat
en
Nina Bontje
Ruim negen jaar nadat het wetsvoorstel werd ingediend, stemde een meerderheid van de Eerste Kamer op 5 oktober 2021 in met het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). Op 1 mei 2022 zal een groot deel van de Woo in werking treden.

Wet open overheid: wijzigingen ten opzichte van de Wob

Net als op grond van de huidige Wob, kan straks ook op grond van de Woo eenieder een verzoek doen om openbaarmaking van informatie. De systematiek van absolute en relatieve uitzonderingsgronden op basis waarvan de openbaarmaking van informatie kan worden geweigerd, blijft gehandhaafd. De Woo voegt wel een aantal nieuwe uitzonderingsgronden toe.

De specifiek voor milieu-informatie geldende uitzonderingsgronden worden veralgemeniseerd. Persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad hoeven in beginsel niet openbaar te worden gemaakt, tenzij het gaat om documenten ten behoeve van de formele bestuurlijke besluitvorming door het college van burgmeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder. Persoonlijke beleidsopvattingen in die documenten moeten straks in beginsel wél in niet tot personen herleidbare vorm openbaar worden gemaakt.

Per 1 mei 2022 zal elk bestuursorgaan moeten beschikken over ten minste één contactpersoon die vragen kan beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie.

Actieve openbaarmaking

Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De daarop betrekking hebbende bepaling (artikel 3.3 Woo) zal op een nog nader te bepalen moment in werking treden. Overheden hebben dus nog even de tijd zich hierop voor te bereiden. Openbaarmaking zal straks moeten plaatsvinden via PLOOI, een door het ministerie van BZK ontwikkeld platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Gemeenten en provincies zullen hun werkprocessen hierop moeten aanpassen. Deze bepalingen treden ook per 1 mei 2022 in werking.

Wob- en Woo-servicedesk

De komende maanden zullen overal de nodige voorbereidingen worden getroffen om straks de Woo goed uit te kunnen voeren. Onze Wob-servicesdesk heet inmiddels de ‘Wob- en Woo-servicedesk’. Bestuurders en ambtenaren kunnen bij ons terecht met vragen over de Wob en de Woo. Praktisch adviseren staat hierbij voorop. De servicedesk is te bereiken via telefoonnummer 070-5153 477. Aan de telefonische adviezen van de servicedesk zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie over de Woo Servicedesk, klik hier.