Home Kennis Internetconsultatie ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Internetconsultatie ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

31 juli 2018
Katrien Winterink

Op 10 juli 2018 is het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet gepubliceerd. Tot en met 11 september 2018 kunnen belangstellenden een reactie geven op het ontwerp aanvullingsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet die begin dit jaar is aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, vergaderjaar 2017-2018, 34 864, nrs. 1-3). Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet bestrijkt de volgende milieubelastende activiteiten:

•    graven in de bodem;

•    opslaan van grond en baggerspecie;

•    bodemsanering;

•    toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie;

•    toepassen van mijnsteen;

•    het op of in de bodem aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen.

De regels met betrekking tot voornoemde activiteiten krijgen een plek in het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarnaast worden er instructieregels gesteld over het bouwen op verontreinigde grond, het toepassen van grond en baggerspecie en het aanwenden van zuiveringsslib. De instructieregels krijgen een plek in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarnaast wordt het Omgevingsbesluit aangevuld en een aantal andere besluiten gewijzigd (invoeringsbepalingen).

Belangrijke uitgangspunten van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet zijn onder meer Europees recht en internationale verdragen, gelijkwaardige bescherming en flexibiliteit.

Op dit moment vindt er nog onderzoek plaats naar de financiële effecten van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Een notitie met de belangrijkste conclusies van het onderzoek wordt omstreeks 15 augustus 2018 verwacht.

Tot en met 11 september 2018 is het voor belangstellenden mogelijk om een reactie te geven op het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet en de nota van toelichting. Gedurende de looptijd van de consultatie worden de reacties die openbaar mogen zijn gepubliceerd. Wij houden u via dit blog op de hoogte van de reacties.

Vind hier de consultatiedocumenten.