Home Expertise Omgevingswet

Omgevingswet

In 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Alle regels over de fysieke leefomgeving die nu nog versplinterd zijn in het omgevingsrecht (onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur) vallen straks onder één wet en in vier AMvB's. Deze vermindering van regels moet leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere besluitvormingsprocedures, minder onderzoekslasten en het sneller realiseren van projecten.

Met de komst van de Omgevingswet worden bestemmingsplannen vervangen door omgevingsplannen. Gemeenten kunnen hierdoor flexibiliteit creëren en organische gebiedsontwikkeling mogelijk maken. Bijvoorbeeld door binnen bepaalde randvoorwaarden flexibel te bestemmen.

Wat kunt u nu al doen?

Gemeenten kunnen zich nu al voorbereiden op de komst en de mogelijkheden van de Omgevingswet. Het gedachtegoed van de wet zit ook in de Crisis- en herstelwet, die de mogelijkheid biedt om een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ op te stellen en daarmee gebruik te maken van de voordelen van de nieuwe Omgevingswet. Bovendien zijn veel overheden op dit moment bezig met het opstellen van een omgevingsvisie, die als kader dient voor het maken van een omgevingsplan (gemeenten) of een omgevingsverordening (provincies).

Een bestemmingsplan 'nieuwe stijl' vergt een andere manier van denken. Het gaat vooral om het creëren van flexibiliteit. Het bevoegd gezag hoeft niet meer op te schrijven wat zij exact wil, maar kan volstaan met het noteren van wat zij niet wil. De rest blijft dan open en kan worden overgelaten aan de markt.

Wat kunnen wij voor u doen?

De vraag hoe je een plan schrijft waarin het gedachtegoed van de Omgevingswet al zit - en dus profiteert van de voordelen - krijgt een steeds concreter antwoord. Ons Team Omgevingsrecht is dagelijks bezig met het adviseren van gemeenten en initiatiefnemers op het gebied van gebiedsontwikkeling. Daardoor weten we de gewenste flexibiliteit in een plan te verwerken en er tegelijk voor te zorgen dat omwonenden de zekerheid hebben dat de kwaliteit van de fysieke leefomgeving niet in gevaar komt. Wij begeleiden voor een aantal gemeenten de totstandkoming van bestemmingsplannen verbrede reikwijdte - de voorlopers van de omgevingsplannen onder de Omgevingswet.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

Het team Omgevingsrecht werkt al jarenlang samen met veel verschillende gemeenten in Nederland. Liesbeth Schippers en Daniëlle Roelands-Fransen zijn expert op het gebied van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen en de Omgevingswet. Wij helpen u dan ook graag bij het toetsen van uw bestemmingsplan. Wilt u een keer vrijblijvend en kosteloos met ons van gedachten wisselen over wat voor u de mogelijkheden zijn met de komst van de Omgevingswet? Neem gerust contact op met Daniëlle Roelands-Fransen, Jim Zweers of één van de andere specialisten uit ons Team Omgevingsrecht.