Home Expertise Omgevingswet

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet een feit. Alle regels over de fysieke leefomgeving die voorheen verspreid waren over veel verschillende wet- en regelgeving (met onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur) vallen nu onder één wet en zijn uitgewerkt in vier AMvB's. Voor provincies, gemeenten en waterschappen verandert er op omgevingsrechtelijk gebied veel. Niet alleen zijn er nieuwe beleidsinstrumenten, ook geldt andere terminologie en zijn er veel regels gedecentraliseerd. Daarnaast krijgen decentrale overheden meer ruimte om eigen ambities in de leefomgeving te realiseren door middel van maatwerk en vormen maatschappelijke opgaven een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet.

Kerninstrumenten

Werken met de Omgevingswet vereist een nieuwe manier van denken en doen in de fysieke leefomgeving. In plaats van vraagstukken sectoraal te benaderen, biedt de Omgevingswet mogelijkheden om integraler en met meer samenhang te werk te gaan. 

Met de Omgevingswet zijn bestemmingsplannen vervangen door omgevingsplannen, waarbij de omgevingsvisie (voorheen structuurvisie) als kader dient. Gemeenten kunnen daarmee flexibiliteit creëren en organische gebiedsontwikkeling mogelijk maken, bijvoorbeeld door binnen bepaalde randvoorwaarden flexibel te bestemmen. Provincies en waterschappen gaan werken met de provinciale omgevingsverordening, respectievelijk de waterschapsverordening. Het projectbesluit geldt als opvolger van inpassingsplannen en is bedoeld voor complexe projecten met een publiek belang.

Hou deze pagina in de gaten!

Om in deze cruciale beginperiode kennis met elkaar te delen, de eerste jurisprudentie te signaleren en andere nieuwe inzichten in de Omgevingswet uit te wisselen, lanceren wij Omgevingswet Inzichtelijk: een platform waarop we blogs, vlogs, podcasts en andere uitingen over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet delen. Via dit platform houden wij u bovendien op de hoogte van al onze andere kennisuitingen met betrekking tot de Omgevingswet.

Hoe kunnen wij u in de praktijk bijstaan?

Ons team Omgevingsrecht is dagelijks bezig met het adviseren van provincies, gemeenten, waterschappen en initiatiefnemers op het gebied van de fysieke leefomgeving. Wij hebben voor een aantal gemeenten de totstandkoming van bestemmingsplannen verbrede reikwijdte – de voorlopers van de omgevingsplannen onder de Omgevingswet – begeleid. Daardoor weten wij de gewenste flexibiliteit in een plan te verwerken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de kwaliteit van de fysieke leefomgeving niet in gevaar komt. Ook zijn wij betrokken bij advisering over de voorbereiding van projectbesluiten voor uiteenlopende projecten.

Voor overheden en initiatiefnemers is het van belang om tijdig de planning en organisatie van projecten af te stemmen op de Omgevingswet. Wij kunnen u concreet informeren over wat specifiek voor u van belang is. Wilt u een keer vrijblijvend en kosteloos met ons van gedachten wisselen over wat uw mogelijkheden zijn onder de Omgevingswet? Neem gerust contact op met Daniëlle Roelands-Fransen, Jim Zweers of één van de andere specialisten uit het team.