Home Kennis Het Deltaprogramma 2015 – De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden

Het Deltaprogramma 2015 – De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden

23 september 2014
Roelof Reinders

Op Prinsjesdag heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Deltaprogramma 2015 (DP2015) gepresenteerd. De basis van het DP2015 zijn de nationale 'deltabeslissingen'. Deze zijn per regio vertaald in concrete gebiedsgerichte 'voorkeursstrategieën'. Vier jaar lang hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen er, onder regie van de Deltacommissaris, aan gewerkt. Het resultaat is het kompas voor het werk aan onze delta tot 2050.

Deltaprogramma 2015

In het DP2015 staan de volgende vijf deltabeslissingen om het waterveiligheidsbeleid te verbeteren en ervoor te zorgen dat Nederland over voldoende zoetwater blijft beschikken:

  1. Waterveiligheid: Nederland beter beschermen tegen overstromingen met nieuwe veiligheidsnormen voor onze waterkeringen. Het gaat niet meer alleen om de kans dat het water over de dijk komt, maar ook om de gevolgen voor inwoners en economie. In plaats van verschillende veiligheidsnormen voor verschillende delen van ons land, kan iedereen achter de dijken in de toekomst rekenen op een gelijk beschermingsniveau van tenminste 1 op 100.000. Dat betekent dat de jaarlijkse kans om te overlijden als gevolg van een overstroming nergens groter is dan 0,001%. Op plekken waar veel slachtoffers kunnen vallen en veel schade ontstaat, komt extra bescherming. Vooral in het Rivierengebied wordt flink geïnvesteerd. Het Deltaprogramma 2015 geeft ruim 200 dijkvakken nieuwe normen. De nieuwe normen worden verankerd in de Waterwet.
  2. Zoetwatervoorziening: Zorgen voor een betere zoetwatervoorziening om ons te wapenen tegen verzilting en langere perioden van droogte. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen maken afspraken om tekorten aan zoetwater als drinkwater, voor landbouw, natuur, nutsfuncties en economie te voorkomen en zoetwater efficiënter te gebruiken. Er komt een nieuwe aanpak voor hoge gebieden, zoals de Peel en gebieden die dreigen te verzilten, zoals delen van Zuid-West Nederland. Daarvoor investeren Rijk en regio de komende jaren ruim 450 miljoen euro in de zoetwatervoorziening.
  3. Ruimtelijke inrichting: De afspraak tussen alle overheden om steden en dorpen waterbestendig in te richten en het water waar nodig de ruimte te geven. Dat kan bijvoorbeeld door het opvangen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur. In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht.
  4. Rijn-Maasdelta: Het gebied waar Rijn en Maas uitmonden in de Noordzee, met de haven van Rotterdam en de vele steden eromheen, krijgt een betere bescherming. Eén van de kwetsbaarste plekken van Nederland, waar veel mensen wonen en veel geld wordt verdiend, krijgt sterkere dijken en een waterbestendigere ruimtelijke inrichting. De effectiviteit van de Maeslantkering als belangrijkste zeewering in het gebied wordt verhoogd. Onderzocht wordt of de capaciteit van de rivieren omhoog moet.
  5. IJsselmeergebied: Een flexibel waterpeil in het IJsselmeer om meer zoetwater vast te houden en de voorraad beter te benutten. Pompen in de Afsluitdijk om water goed af te voeren wanneer dat nodig is. De oevers van het IJsselmeer worden ingericht op een flexibel waterpeil.

Daarnaast staat in het DP2015 de strategische beslissing Zand: door zandsuppleties wordt de kustlijn op zijn plaats gehouden en de economie van de kustplaatsen versterkt.

Bestuursovereenkomst Deltaprogramma

Om nog eens extra te bekrachtigen dat alle overheden de voorstellen in het DP2015 ondersteunen, hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeenten op Prinsjesdag ook de ‘Bestuursovereenkomst Deltaprogramma’ ondertekend. Hierin hebben parijen afgesproken de deltabeslissingen te verankeren in hun eigen plannen.

Ontwerpplan 'Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan'

Het rijksbeleid dat voortvloeit uit het DP2015 zal worden verankerd via een tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan. Het ontwerpplan en het bijbehorende planMER liggen van 17 september t/m 28 oktober 2014 ter inzage.

Bronnen:

Deltaprogramma 2015

Ontwerpplan 'Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan'