Home Kennis Het asbestfonds: de praktische uitwerking

Het asbestfonds: de praktische uitwerking

8 juni 2020
Katrien Winterink

Tot in de jaren ’90 werd asbest veelvuldig verwerkt in onder andere muren, daken en vensterbanken van huizen of openbare gebouwen. En ondanks sanering komt asbest vandaag de dag nog altijd op relatief grote schaal voor. Een wetsvoorstel voor een verbod op het houden van asbesthoudende producten, zoals daken, werd vorig jaar juni echter verworpen door de Eerste Kamer. Nu het verbod op asbestdaken geen doorgang vond hoopt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat met een fonds de vrijwillige sanering van asbestdaken maximaal te stimuleren. Lees over de aankondiging van de oprichting van het asbestfonds ook ons eerdere blogbericht. In een recente Kamerbrief geeft de staatssecretaris nadere informatie over de praktische uitwerking hiervan.

Een asbestfonds voor particulieren

Het op te richten asbestfonds betreft een rekening-courantfaciliteit van waaruit leningen voor particuliere huiseigenaren verstrekt kunnen worden. Minder draagkrachtige dakeigenaren kunnen daarmee zowel de kosten van verwijdering van hun asbestdak als de kosten voor een nieuw dak financieren. Niet alleen voor asbestdaken, maar ook voor asbestgevels zal het fonds in financieringsmogelijkheden voorzien. Daarnaast kondigt de staatssecretaris aan de haalbaarheid te willen onderzoeken van het tegelijkertijd meefinancieren van verduurzamingsmaatregelen die met de sanering van asbestdaken gepaard kunnen gaan. Bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen of het aanbrengen van betere isolatie.

Met het fonds zal naar schatting een bedrag van 100 miljoen euro gemoeid zijn. Het Rijk neemt het grootste financiële risico voor zijn rekening, maar naast het Rijk moeten ook gemeenten en provincies bijdragen en het totaal benodigde bedrag zelf aanvullen. Pas wanneer provincies en gemeenten besluiten zich in te tekenen en de eigen financiering rond maken, waarvoor zij anderhalf jaar de tijd hebben, wordt de financieringsfaciliteit voor hun burgers mogelijk. Met het fonds is zoveel mogelijk een landsdekkende werking beoogd.

Naar verwachting zal het fonds voor particulieren dit jaar operationeel zijn en openstaan voor deelname door provincies en gemeenten. De staatssecretaris meldt overigens ook dat voor de zomer een verkenning wordt uitgevoerd naar de financiële en juridische haalbaarheid van oprichting van eenzelfde soort fonds voor bedrijven.

Raadpleeg hier de Kamerbrief van 11 mei 2020.