Home Kennis Geurbelasting bij milieuvergunning

Geurbelasting bij milieuvergunning

22 mei 2015

Het college heeft aan vergunninghoudster opnieuw een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij.  Hier hebben appellanten beroep tegen ingesteld. Ze voeren, verwijzend naar een rapport van 7 april 2014 van De Roever Omgevingsadvies, aan dat het college de geurbelasting niet op juiste wijze heeft berekend.

Indien de geurbelasting op juiste wijze wordt berekend, doet zich volgens hen ter plaatse van de woning een overschrijding voor van de op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wet geurhinder) geldende geurnorm van 14 OU/m3. In het rapport wordt ook gesteld dat in de geurberekening foutief is uitgegaan van een gemiddelde gebouwhoogte van stal 9 van 10,7 m, terwijl deze 10 m had moeten zijn. In dat geval zou een geurbelasting van 14,6 OU/m3 in plaats van 13,9 OU/m3 bij de woning zijn berekend. In het deskundigenbericht wordt het rapport van 7 april 2014 op dit punt onderschreven. De door het college gehanteerde gebouwhoogte betreft volgens het deskundigenbericht een afwijking van de Gebruikershandleiding en is daarmee in zoverre een onjuiste toepassing van V-Stacks vergunning.

Het college en vergunninghoudster stellen dat een berekening met het uitgebreidere rekenmodel Pluim Plus aantoont dat een resultaat wordt bereikt dat meer met de werkelijkheid overeenkomt, maar dat  betekent niet dat het hanteren van die gebouwhoogte een juiste toepassing vormt van V-Stacks vergunning. Daarbij overweegt de Afdeling dat de op grond van de Wet geurhinder geldende geurnorm van 14 OU/m3 geen betrekking heeft op de werkelijke geurbelasting, maar op de geurbelasting berekend met toepassing van de voorgeschreven V-Stacks vergunning. Indien juiste toepassing van V-Stacks vergunning leidt tot een resultaat dat afwijkt van de werkelijke geurbelasting, kan dat dan ook geen reden zijn om op dat resultaat een correctie aan te brengen. Dat, zoals het college heeft opgemerkt, is aangekondigd dat aan V-Stacks vergunning een gebouwmodule zal worden toegevoegd, laat verder onverlet dat het college gehouden was V-Stacks vergunning toe te passen. Het bestreden besluit is in zoverre in strijd met artikel 3 lid 1.b Wet geurhinder.

Bron: ABRvS, 13 mei 2015, 201402062/1/A4

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail