Home Kennis Geen asbestverbod, wel asbestfonds

Geen asbestverbod, wel asbestfonds

23 oktober 2019
Katrien Winterink
en
Marije van Mannekes

Afgelopen juni verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Het verbod op asbesthoudende dakbedekking, waarvan de inwerkingtreding uiteindelijk op 1 januari 2028 was voorzien, vond daarmee geen doorgang. De kosten voor huisbezitters om hun daken te saneren, zouden niet in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s van asbest. Zie voor een uitgebreidere bespreking van de bezwaren van de Eerste Kamer ons eerder verschenen blog. Sanering van zoveel mogelijk Nederlandse asbestdaken blijft echter noodzakelijk. Hoe gaat deze bron van asbestvezels in de leefomgeving alsnog worden aangepakt?

Saneringsfonds

Met een saneringsfonds, aldus de staatssecretaris van IenW in haar Kamerbrief van 14 oktober jl.

Dit fonds, waaruit van 2020 tot en met 2028 leningen kunnen worden verstrekt, is gericht op het maximaal stimuleren van vrijwillige sanering. Deze beleidslijn maakt onderdeel uit van een breder pakket aan asbestmaatregelen waar provincies, gemeenten, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties gezamenlijk op inzetten. Voor het eind van 2019 is tussen al deze partners een samenwerkingsovereenkomst voorzien, waarbij het Rijk ondersteunt middels het Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sanering.

Idee is het fonds in 2020 operationeel te hebben en na 2028 geen nieuwe leningen te verstrekken. De brief geeft overigens geen informatie over de hoogte van het totaal beschikbare subsidiebedrag.

Hoe ziet de nieuwe aanpak eruit?

Ontzorgen, monitoren en meekoppelen

In de eerste plaats komt de verantwoordelijkheid voor het stimuleren en faciliteren van (collectieve) asbestdakensanering bij gemeenten te liggen. Zo kunnen dakeigenaren voor informatie bij gemeenten aankloppen en kunnen gemeenten bijvoorbeeld een rol spelen waar het gaat om het collectief saneren van daken.

Het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) kan daarbij gebruikt worden als landsdekkende monitoring van de aanwezigheid van asbestdaken, om de sanering goed te kunnen volgen en successen te kunnen melden.

Verder bestaan er kansen om de versnelde sanering van asbestdaken aan de energietransitie-opgave te koppelen.

Subsidie voor schrijnende gevallen

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten door de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris eveneens te kennen gegeven bovenop de middelen van het in te stellen fonds een budget van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor schrijnende gevallen. De vrijgestelde 5 miljoen euro zou worden gekoppeld aan verduurzamingsmaatregelen en zou specifiek tegemoet moeten komen aan eigenaren met een smalle beurs die geen lening mogen aangaan. De staatssecretaris gaf daarbij aan in 2022 te zullen evalueren of dit budget voor schrijnende gevallen toereikend is (zie de Kamerbrief van 4 juni 2019). In haar Kamerbrief van 14 oktober 2019 laat de staatssecretaris het budget van 5 miljoen euro voor schrijnende gevallen in stand.

Lees de volledige Kamerbrief van 14 oktober 2019 hier.