Home Kennis De Aanvullingswet Geluid: modernisering van het systeem van geluidregulering

De Aanvullingswet Geluid: modernisering van het systeem van geluidregulering

10 oktober 2018
Lianne Barnhoorn
en
Marije van Mannekes

Geluid speelt bij veel ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving een rol. Waar enerzijds een ongestoorde voortzetting van bedrijvigheid en infrastructuur gewenst is, kunnen vooral geluidgevoelige functies in de nabijheid daarvan, zoals woningen of onderwijsgebouwen, te maken krijgen met (toenemende) geluidhinder. De mate waarin de overheid de omgeving tegen geluidbelastende functies kan beschermen, is afhankelijk van de juridische mogelijkheden die zij daarvoor heeft. Niet voor niets krijgt geluid een centrale plaats in de Omgevingswet. Dat wordt geregeld in de Aanvullingswet. De Aanvullingswet Geluid is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet. De andere 3 gaan over de onderwerpen bodem, grondeigendom en natuur. In dit blogbericht een tipje van de sluier over de voorgenomen aanpassing van de geluidregels en de betekenis hiervan voor de praktijk, naar aanleiding van de kamerbrief van Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van Veldhoven.

Aanleiding en doel

Het normenkader van de huidige Wet geluidhinder is door de jaren heen complex en omvangrijk geworden. Zo gelden er regels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen en zijn er verschillende typen geluidgevoelige objecten. Naast vereenvoudiging door aanpassing van normgetallen (voorkeurs- en maximale geluidswaarden weergeven in dB), worden ook een aantal verbeteringen doorgevoerd in de werking van de geluidsregels. Daarbij wordt gestreefd naar ten minste een gelijkwaardig beschermingsniveau in vergelijking met de huidige regelgeving.

Wat wijzigt er zoal?

·      De geluidsnorm voor provinciale wegen binnen de bebouwde kom wordt gelijk getrokken met die voor rijkswegen. Het geluid van deze beide typen drukke wegen zal met hetzelfde instrument worden gereguleerd, namelijk geluidproductieplafonds met bijbehorende nalevingsplicht. Dit nieuwe systeem lost een belangrijke tekortkoming onder de Wgh op. Met de Wgh kon geen grip worden gehouden op toename van geluid door geleidelijke toename van verkeer.

·      De wetgever introduceert verschillende type wegen: rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke wegen en waterschapswegen. Waar het gaat om de maximale waarde voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen langs gemeente- en waterschapswegen zal het onderscheid in normering afhankelijk van ligging binnen of buiten de bebouwde kom komen te vervallen. Dat betekent een normverruiming voor gemeente- en waterschapswegen buiten de bebouwde kom.

·         Binnen één zogenaamde ‘geluidbronsoort’ (een netwerk van geluid) zal het geluid van meerdere (spoor)wegen bij elkaar opgeteld gaan worden. Deze optelling wordt aangeduid als cumulatie. Voor de cumulatie van geluid zijn op dit moment geen wettelijke normen. Onder de Omgevingswet zal de cumulatieve geluidsbelasting niet kwantitatief maar kwalitatief worden beschouwd. Daarbij worden (spoor)wegen, industrieterreinen en luchtvaart betrokken. Een bewoner ervaart immers het totale geluid van bijvoorbeeld twee of meer bronnen. Deze wijziging leidt tot een betere bescherming van de bewoner.

·         Het geluid van alle bronnen die relevant zijn bij de cumulatie worden ook meegenomen bij de toepassing van ‘binnenwaarde’ voor het geluid in gevoelige ruimten van geluidgevoelige objecten, zoals woningen. Als een woning bijvoorbeeld langs een weg én tegenover een industrieterrein ligt, wordt bij de besluitvorming over één van die geluidbronnen het geluid van beide opgeteld en moet de geluidwering van de gevel zodanig zijn dat voor het opgetelde geluid van die beide geluidbronsoorten wordt voldaan aan de binnenwaarde. In de praktijk betekent dat een betere bescherming dan onder de Wet geluidhinder het geval was.

De normen en geluidregels zullen op AMvB-niveau in het concept-Aanvullingsbesluit geluid worden opgenomen. Dit Aanvullingsbesluit wordt rond de komende jaarwisseling geconsulteerd. In oktober 2018 wordt nog een publicatie met richtlijnen voor omgevingsgeluid in Europa van de World Health Organization (WHO) verwacht. De conclusies van deze publicatie leiden mogelijk nog tot aanpassing van de voorstellen voor de nieuwe geluidregels.

Vind hier de kamerbrief van Staatssecretaris van IenW van Veldhoven van 27 september 2018.