Home Kennis College zegt nee tegen PCB

College zegt nee tegen PCB

28 november 2018
Katrien Winterink

PCB's (polychloorbifenylen) zijn schadelijke stoffen die vanwege hun specifieke eigenschappen lange tijd toegepast werden in bepaalde soorten olie en plastic, bouwmaterialen en isolatievloeistof voor verschillende apparaten. Door milieuvervuiling kunnen PCB’s in voedingsmiddelen terechtkomen en zo schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Daarom is het toepassen van PCB’s in Nederland sinds 2003 verboden. Een uitspraak van 18 oktober 2018 van de Rechtbank Noord-Nederland betreft het door een afvalverwerkingsbedrijf zonder vergunning lozen van de PCB’s in afvalwater en de daarop volgende last onder dwangsom van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân (het college) ter beëindiging van de lozing.

Waar ging de zaak over?

Een afvalverwerkingsbedrijf verwijdert PCB-houdende afvalstoffen uit apparatuur. Tijdens een controle constateert de toezichthouder dat het afvalwater dat het bedrijf als onderdeel van dit proces loost, een hoge concentratie PCB’s bevat. Het bedrijf beschikt niet over een omgevingsvergunning voor het lozen van de PCB’s en dus besluit het college een last onder dwangsom op te leggen.

Het bedrijf geeft binnen de begunstigingstermijn geen uitvoering aan de opgelegde last. Daarop besluit het college over te gaan tot invordering van de verbeurde dwangsom.

Het bedrijf tekent tevergeefs bezwaar aan tegen het besluit tot oplegging van de last en de invorderingsbeschikking en stelt vervolgens beroep in.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat het bedrijf niet beschikt over de benodigde omgevingsvergunning voor het lozen van de PCB’s. Er was dus sprake van een overtreding en bestond er een bevoegdheid voor het college om handhavend op treden.

Verder acht de rechtbank de oplegging van de last niet onredelijk. Er bestond namelijk geen concreet zicht op legalisatie. Van concreet zicht zou sprake zijn geweest als er een ontvankelijke aanvraag was ingediend waarin de lozing als hier aan de orde was voorzien. Deze situatie doet zich hier echter niet voor, aldus de rechtbank.

Tot slot veegt de rechtbank ook de grond van tafel dat er in de omgevingsvergunning geen lozingsnorm voor PCB-houdend afvalwater was opgenomen. Onder verwijzing naar een Afdelingsuitspraak oordeelt de rechtbank dat het feit dat er geen lozingsnorm is opgenomen betekent dat de norm nul is. Het bedrijf mocht dus in het geheel geen PCB’s lozen.

Belang voor de praktijk

Voor het lozen van afvalwater met PCB’s geldt een ‘nul-norm’ tenzij er een vergunning is verleend waarin anders wordt bepaald.

Raadpleeg hier de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 18 oktober 2018.