Home Expertise Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Nederland kent veel verschillende toezichthouders. Zij onderscheiden zich door de markten en wetten waarop zij toezicht houden. De handhaving richt zich op ondernemingen, beroepsbeoefenaren en particulieren die regels overtreden.

Toezichthouders hebben een belangrijke taak. Zij borgen het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de markten en beroepsbeoefenaren die onder hun toezicht zijn gesteld. Toezichthouders staan daarbij voor de nodige uitdagingen. Zij dienen steeds een balans te vinden tussen de strikte handhaving van de regels en het tegen elkaar afwegen van vaak botsende belangen.

Daarbij spelen voor de toezichthouders complexe en principiële juridische en strategische vraagstukken die zij iedere dag opnieuw moeten beantwoorden. Denk aan vragen over de inzet van toezichtbevoegdheden, over het hanteren van een digitale werkwijze bij het vergaren van informatie, over wilsafhankelijk materiaal en het nemo tenetur-beginsel. Daarnaast moeten toezichthouders keuzes maken bij de inzet van handhavingsinstrumenten, waaronder het hanteren van boetebeleidsregels en het bepalen van de hoogte van de boete. De beslissing tot publicatie van handhavingsbesluiten is vaak de opmaat naar een voorlopige voorzieningenprocedure waarin snel geschakeld moet worden.

In het krachtenveld waarbinnen de toezichthouders werken voelen de specialisten van Pels Rijcken zich thuis. Zij staan alle Nederlandse toezichthouders bij en hebben overzicht over het gehele veld, waardoor zij beschikken over unieke kennis en ervaring op dit terrein. Zij weten wat de taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn, binnen welke ruimte een toezichthouder moet opereren en waar de grenzen liggen. Bovendien begrijpen zij als geen ander de politieke en maatschappelijke context waarbinnen de besluitvorming moet plaatsvinden. Zij adviseren toezichthouders bij het nemen van vaak complexe besluiten en denken mee over ontwikkelingen en onderwerpen als de digitalisering van het toezicht en informatie-uitwisseling. Als het op procederen aankomt, is de kennis en ervaring van Pels Rijcken van doorslaggevende waarde.

Wij delen onze kennis over toezicht & handhaving op het Blog Bestuursrecht. Verder kunnen personen werkzaam bij toezichthouders zich aanmelden om de Nieuwsbrief Actualiteiten Toezichthouders te ontvangen.