Home Kennis Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Van het gas af! Inzet op bodemenergie

Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Van het gas af! Inzet op bodemenergie

12 maart 2018
Edward Brans

Het Klimaatverdrag van Parijs en de gebeurtenissen in Groningen dwingen de overheid om vaart te maken bij het loskomen van het gas. Met de voorziene afschaffing van de gasaansluitplicht zet het kabinet een duidelijke stap. De energietransitie valt of staat echter bij het succes van de alternatieven. Tijdens de workshop is ingegaan op één van deze alternatieven: de winning van bodemenergie

Allereerst is aandacht besteed aan de inspanningen van het kabinet en de wetgever om het gebruik van aardgas terug te dringen. Vervolgens is gewezen op het belang van bodemenergie als alternatieve energiebron. Nederland blijkt bijzonder geschikt voor het winnen van deze energie. Hierdoor is de verwachting dat het komende jaren steeds drukker zal worden in de ondergrond. De uitdaging is om dit goed te regelen en organiseren.

Met de aanwezigen is geconstateerd dat er nog de nodige juridische vraagstukken spelen omtrent het aanwenden van bodemenergie. Een aantal van deze vraagstukken is besproken, zoals:

Wie is rechthebbende op de (toegevoegde) energie in de bodem? Wie is verantwoordelijk voor bodemverontreiniging die zich door het gebruik van een open WKO-systeem naar het grondwater migreert of zich daarin verder verspreidt? En verder: Geeft een verleende watervergunning voor het plaatsen en in gebruik hebben van een open WKO recht op het gebruik van de bodem, ook als de aanvrager er geen eigenaar, erfpachter of huurder van is?

Geconcludeerd is dat de ambities en uitdagingen groot zijn. Publiekrechtelijk is al een hoop geregeld. Daarmee is echter niet gezegd dat er bijvoorbeeld ook privaatrechtelijk geen belemmeringen meer zijn!

Heeft u vragen over bodemenergie of bodemverontreiniging? Neem contact op met Edward Brans of Raf Vermolen.

Lees over dit bredere thema meer op ons Blog Klimaat en Energietransitie.