Home Kennis Alle forensen op de fiets a.u.b. Een fietsvriendelijke omgeving met de ‘Ambities Fiets’

Alle forensen op de fiets a.u.b. Een fietsvriendelijke omgeving met de ‘Ambities Fiets’

Het wordt steeds lastiger om stadscentra met de auto te bereiken. Bovendien staan gemeenten voor een grote duurzaamheidsopgave en is de luchtkwaliteit een bepalende factor voor de kwaliteit van leven in een stedelijke omgeving. Het stimuleren van forensen om uit de auto te komen en op de fiets te stappen, eventueel in combinatie met openbaar vervoer, kan aan deze en meer belangrijke nationale doelen een bijdrage leveren. Daarom roept staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gemeenten en provincies op plannen te maken voor een fietsvriendelijke omgeving. Op 12 juni jl. presenteerde zij daartoe haar ‘Ambities Fiets’.

Krachten bundelen

Nog voor de zomer doet de staatssecretaris bij andere overheden een uitvraag voor fietsprojecten, die bij voorkeur nog deze kabinetsperiode gerealiseerd kunnen worden. Het Rijk is voornemens om voor een deel van de ingediende projecten 40% van de projectkosten op zich te nemen. Van de 100 miljoen euro die zij daarvoor ter beschikking heeft, moet 26 miljoen euro ten goede komen aan de aanleg van fietsroutes en het oplossen van bestaande knelpunten en is 74 miljoen bestemd voor bouw van fietsenstallingen bij grote stations en andere drukbezochte locaties. Bij het stallen zal meer rekening worden gehouden met het toenemende aantal bijzondere formaat fietsen zoals elektrische fietsen en bakfietsen en wordt met het stimuleren van het gebruik van deelfietsen bijgedragen aan het efficiënter benutten van de stallingscapaciteit. De staatssecretaris heeft partijen bovendien gevraagd na te denken over verdere innovatieve concepten om het gebruik van stallingen te optimaliseren.

Gemeenten en provincies die kans willen maken op de rijksfinanciering, moeten in ieder geval plannen inleveren die duurzaam worden gerealiseerd en bovendien voorzien in een goede evaluatie. Van Veldhoven wil namelijk graag zoveel mogelijk inzicht in de daadwerkelijke mobiliteitseffecten van de verschillende fietsmaatregelen.

Door de fiets een plek te geven in de omgevingsvisie die gemeenten in het kader van de nieuwe Omgevingswet nu al voorbereiden, wordt de fiets in breed perspectief meegenomen in gemeentelijke plannen. Ook roept de staatssecretaris gemeenten op om op meer rotondes binnen de bebouwde kom voorrang voor fietsers te realiseren.

Werkgeversaanpak

Ook via de werkgevers wil de staatssecretaris het fietsgebruik een impuls geven. Bijvoorbeeld middels het fiscaal aantrekkelijker maken van een nog in te voeren reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer voor werknemers die fietsen naar het werk. Deze vergoeding kan worden ingezet als renteloze lening voor de aanschaf van een fiets, die dan terugverdiend kan worden door te fietsen. Over de betrokkenheid en concrete commitment van werkgevers wordt gesproken aan de sectortafel mobiliteit ten behoeve van de uitwerking van het klimaatakkoord

Veiligheid

Wanneer we meer gaan fietsen, is het uiteraard belangrijk dat dit niet leidt tot meer ongevallen. Daarom wil de staatssecretaris de kwaliteit van de fietsinfrastructuur risicogericht  en daarmee preventief in kaart brengen. Ook ongevalsregistratie kan bijdragen aan een risicogestuurde aanpak. Verder wordt via het landelijke programma ‘Doortrappen’ veilig fietsen onder de aandacht gebracht bij senioren.

Deze verschillende sporen moeten het niet alleen makkelijker en aantrekkelijker maken om elke dag, of af en toe, de fiets te pakken, maar leiden tot wel 200.000 extra fietsforensen in deze kabinetsperiode en drie miljard extra fietskilometers in 2027.

Vind hier de Kamerbrief ‘Ambities Fiets’