Home Kennis Wetgevingsproces Normalisering: de laatste loodjes

Wetgevingsproces Normalisering: de laatste loodjes

9 mei 2019
Ephraim Dekkers

Over ruim een half jaar treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking en krijgen de meeste ambtenaren een arbeidsovereenkomst. In voorbereiding hierop is de wetgever druk bezig om wetgeving en aanverwante regels normalisering-proof te maken. Enkele weken geleden heeft de Eerste Kamer de Aanpassingswet Wnra aangenomen en deze week heeft minister Ollongren van BZK het concept Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 en de rijksbrede Aanpassingsamvb ter internetconsultatie voorgelegd. Dit betekent dat burgers, bedrijven en organisaties een maand de tijd hebben om te reageren op de concepttekst van het Uitvoeringsbesluit en de Aanpassingsamvb.

Aanpassingswet Wnra

In de Aanpassingswet geeft de wetgever onder andere duidelijkheid over de vraag of dienstjaren, die zijn gewerkt op basis van een of meerdere aanstellingen en die voorafgingen aan de aanstelling die van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, meetellen bij

  •                           het vaststellen van het recht op transitievergoeding;
  •                           de toepassing van de ketenregeling;
  •                           de berekening van de opzegtermijn en
  •                           de toepassing van de regeling van de proeftijd.

Deze vraag dient volgens de wetgever bevestigend te worden beantwoord. Om dit te verduidelijken wordt een extra lid aan artikel 14 Wnra toegevoegd.

Daarnaast wordt in de Aanpassingswet onder meer bevestigd dat voor het personeel van publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) met eigen rechtspersoonlijkheid de arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren zullen gelden. Ook wordt de positie van medewerkers van de Veiligheidsregio’s (zoals brandweermedewerkers) toegelicht. Voor hen geldt dat de invoering van de Wnra wordt uitgesteld tot een nader te bepalen moment. Zij worden dus tijdelijk uitgezonderd van de normalisering.

Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 werkt enkele onderwerpen uit de Ambtenarenwet 2017 nader uit. Zo worden bijvoorbeeld functionarissen aangewezen als ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017, die na de normalisering geen arbeidsovereenkomst hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om onbezoldigde medewerkers, behorend tot het personeel van de buitenlandse dienst (zoals honoraire consulaire medewerkers), of onbezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (trouwambtenaren). Voor deze groepen geldt dat het, met het oog op hun bevoegdheden, onwenselijk zou zijn als zij niet onder de Ambtenarenwet 2017 zouden vallen.

Bovendien wordt artikel 7 van de Ambtenarenwet 2017 in het Uitvoeringsbesluit uitgewerkt. Op grond van dit artikel dienen ambtenaren de eed of belofte af te leggen overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde formulieren die per functie verschillend kunnen zijn. Deze formulieren zijn als bijlage bij het Uitvoeringsbesluit gevoegd. Verder is in het Uitvoeringsbesluit nog aandacht voor het verwerken van persoonsgegevens van ambtenaren en zijn in het Uitvoeringsbesluit functies aangewezen waarvoor een Koninklijk Besluit nodig is als voorwaarde voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Rijksbrede Aanpassingsamvb

De Aanpassingsamvb bevat technische wijzigingen in amvb’s van ministeries, die nodig zijn om de Wnra uit te kunnen voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wijzigen van specifieke regelgeving voor organisaties, waarin de wijze van indienstneming van ambtenaren en de vaststelling van hun arbeidsvoorwaarden is geregeld. Deze regelgeving wordt aangepast aan het feit dat deze ambtenaren na de normalisering werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Een andere belangrijke categorie wijzigingen ziet op de rechtspositie van ambtenaren die zijn uitgezonderd van de normalisering (onder andere politiemedewerkers, defensiemedewerkers en de rechterlijke macht). Waar in hun rechtspositie nu nog wordt verwezen naar de rechtspositieregeling van rijksambtenaren, wordt dit na de normalisering gewijzigd in een verwijzing naar de cao voor rijksambtenaren.

Bronnen: