Home Expertise Publiek Arbeidsrecht

Publiek Arbeidsrecht

20 november 2023
Erika Wies

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Een groot deel van de ambtenaren heeft met de jaarwisseling van rechtswege een arbeidsovereenkomst gekregen. Op hen is nu de Ambtenarenwet 2017 en het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De sociale partners van de sectoren Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben daarnaast cao’s afgesloten. Personeelsreglementen zijn opgesteld en (bijna) van kracht. Het ontslagrecht en de rechtsbescherming zijn ook veranderd: in de meeste gevallen kan een ambtenaar pas worden ontslagen na tussenkomst van de kantonrechter of het UWV.

Ondanks alle veranderingen, is in ieder geval één ding ongewijzigd gebleven: de bijzondere ambtelijke status. Die ambtelijke status en de integriteitseisen die daarbij horen zijn opnieuw en eigenlijk ongewijzigd in de Ambtenarenwet verankerd. Ook andere bijzonderheden blijven (in aangepaste vorm) behouden, zoals het eigenrisicodragerschap van de werkgever voor de WW, bovenwettelijke uitkeringsregelingen en de toepasselijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Publiekarbeidsrecht.nl

Op de website www.publiekarbeidsrecht.nl houden wij u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van het publieke arbeidsrecht. U kunt hier terecht voor onze blogs, waarin wij de eerste ervaringen en uitspraken van de kantonrechter bespreken. Daarnaast kunt u ook de parlementaire geschiedenis raadplegen.