Home Kennis Verzoekschriftprocedure alleen voor belanghebbenden

Verzoekschriftprocedure alleen voor belanghebbenden

11 november 2022
Irene van der Heijden
Alleen degene die belanghebbende is bij het schadeveroorzakende besluit, kan een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 8:88 Awb indienen bij de bestuursrechter. In die procedure kan niet tevens nadeelcompensatie worden gevraagd.

Wat speelde er?

Verzoeker heeft de Raad voor rechtsbijstand verzocht om de toevoegingen die aan zijn ex-echtgenote zijn verleend, in te trekken, omdat zij met deze toevoegingen onnodig veel procedures tegen hem heeft kunnen voeren, waardoor hij schade heeft geleden in de vorm van de kosten van rechtsbijstand in deze procedures. Hij heeft de Raad voor rechtsbijstand verzocht om compensatie voor de proceskosten en vervolgens de rechtbank verzocht om schadevergoeding in de zin van artikel 8:88 Awb. De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard, omdat verzoeker geen belanghebbende is bij het schadeveroorzakende besluit over een aanvraag om een toevoeging, maar alleen de rechtszoekende zelf. De verzoekschriftprocedure staat daarom niet voor hem open.

Hoe oordeelt de Afdeling?

In hoger beroep voert verzoeker nog aan dat het hem niet gaat om de rechtmatigheid van de rechtsbijstand die aan zijn ex-echtgenote is verleend, maar om het besluit van de Raad voor rechtsbijstand op zijn aansprakelijkstelling. Hij is wel belanghebbende bij dat besluit. De Afdeling gaat daar niet in mee. De reactie op de aansprakelijkstelling is een besluit als bedoeld in artikel 8:4, eerste lid, aanhef en onder f, van de Awb (zelfstandig schadebesluit), waartegen geen beroep (meer) open staat sinds de inwerkingtreding van titel 8.4 van de Awb op 1 juli 2013. De nieuwe verzoekschriftprocedure staat ook niet open voor verzoeker, omdat hij geen belanghebbende is. De rechtbank het verzoek daarom niet-ontvankelijk moeten verklaren (in plaats van zich onbevoegd te verklaren). Verzoeker stelde ook nog dat hij tevens een verzoek om nadeelcompensatie heeft ingediend, maar dat valt buiten deze procedure.

Wat kunt u met deze uitspraak?

De uitspraak bevestigt dat er niet meer kan worden geprocedeerd over de reactie op een verzoek om schadevergoeding, het zelfstandig schadebesluit. Er kan alleen een verzoek om schadevergoeding worden ingediend bij de bestuursrechter. Die weg staat echter alleen open voor belanghebbenden. Dat zijn niet degenen die een verzoek om schadevergoeding bij het bestuursorgaan hebben ingediend, maar degenen die bij het onderliggende schadeveroorzakende besluit belanghebbende zijn. Anderen dan belanghebbenden zullen zich dus tot de civiele rechter moeten wenden. Voor een verzoek om nadeelcompensatie geldt nog wel de normale bestuursrechtelijke weg van een besluit, waartegen bezwaar en beroep openstaat. Zo’n verzoek kan daarom niet worden behandeld in het kader van een verzoek om schadevergoeding als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Hiervoor moet men zich eerst tot het bestuursorgaan wenden.

ABRvS 21 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2744.

Deze publicatie maakte onderdeel uit van de nieuwsbrief bestuursrechtelijke schadevergoeding november 2022.