Home Kennis Verdergaande digitalisering van het bestuursrecht met de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Verdergaande digitalisering van het bestuursrecht met de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Op 26 juni 2018 is een voorontwerp voor de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen in consultatie gegaan. Het conceptwetsvoorstel heeft tot doel om (ontwerp)besluiten van bestuursorganen beter (digitaal) toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven. De belangrijkste wijziging voor bestuursorganen is dat zij als gevolg van het voorstel worden verplicht tot elektronische bekendmaking van besluiten, waar dit tot nog toe een keuze is.

Uitgangspunten van het wetsvoorstel

Er zijn momenteel tal van wettelijke bepalingen waarin wordt voorgeschreven dat de overheid bepaalde (voorgenomen) besluiten in het openbaar moet bekendmaken. Voor decentrale bestuursorganen bestaat (nu nog) de mogelijkheid om dit doen door middel van publicatie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad (artikel 3:42 lid 2 Awb). Voor decentrale overheden is elektronische bekendmaking (in een van overheidswege uitgegeven blad) dus een optie. Het gevolg hiervan is dat besluiten verspreid en niet altijd digitaal toegankelijk zijn. Door decentrale overheden te verplichten om alle besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht in een elektronisch publicatieblad te plaatsen, sluit het voorstel aan op de verdergaande digitalisering van de maatschappij en de daarmee gepaard gaande behoefte aan toegankelijkheid van (overheids)informatie via internet. Lees over het recht op toegang en inzage voor burgers ook het blogbericht Digitalisering en de overheid: een ongevraagd advies van de Raad van State.

Waarin voorziet het voorstel precies?

Elektronische bekendmaking in een centrale database

Tot dusver geldt alleen voor decentrale overheden een verplichting tot elektronische bekendmaking van regelgeving in een eigen elektronisch publicatieblad. Voor andere besluiten (beleidsregels, concretiserende besluiten van algemene strekking of besluiten die met de openbare voorbereidingsprocedure zijn voorbereid) wordt elektronische bekendmaking nu ook verplicht. Daarnaast wordt voorgesteld om ook alle wettelijk voorgeschreven mededelingen of kennisgevingen van (ontwerp)besluiten te publiceren in een centrale digitale omgeving. Hierdoor wordt het voor geïnteresseerden mogelijk alle bekendmakingen en mededelingen op één website te raadplegen.

Digitalisering van besluitvorming…

Als gevolg van het voorstel wordt het ter inzage leggen van stukken op een fysieke locatie als onderdeel van een kennisgeving of mededeling, aangevuld met de verplichting om deze documenten ook langs elektronische weg ter beschikking te stellen. Belangrijk is dat het wetsvoorstel tot doel heeft om een systematische elektronische publicatie te realiseren en niet beoogt om de gedrukte informatievoorziening te beperken. In de nieuwe situatie moeten decentrale overheden in het kader van een openbare voorbereidingsprocedure zelf de afweging maken of zij de stukken die behoren bij een kennisgeving van een (voorgenomen) besluit, naast elektronische publicatie, ook fysiek ter inzage leggen. Het moet voorkomen dat burgers die digitaal minder vaardig zijn of niet van digitale communicatie gebruikmaken, onvoldoende toegang hebben tot mogelijk voor hen belangrijke besluiten. Zie voor de gevolgen van de toenemende digitalisering van overheidsdiensten voor burgers ook het blogbericht Bestuursrecht in 2018: wat staat ons te wachten?.

…en dienstverlening

Daarnaast voorziet het voorstel in de mogelijkheid voor geïnteresseerden om persoonlijke attenderingen per e-mail te ontvangen over de bekendmakingen en kennisgevingen uit die publicatiebladen. Deze e-mailservice kan door eenieder worden gebruikt en kan op maat worden ingesteld door gebruikmaking van een persoonlijk profiel. In een dergelijk profiel kan worden aangegeven van welke bestuursorganen men informatie wil ontvangen, welke soorten besluiten het betreft en op welke locaties of welk gebied de besluiten betrekking moeten hebben.

Gevolgen van verplichte elektronische publicatie voor bestuursorganen

Het voorontwerp heeft een aantal praktische gevolgen voor bestuursorganen. Alleen publicatie van besluiten van algemene strekking in het officiële digitale publicatieblad geldt in de toekomst als geldige bekendmaking, waar deze nu nog in een ander medium (veelal een dagblad of een huis-aan-huisblad) kunnen worden geplaatst.

Voorgesteld wordt dat alle officiële publicatiebladen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Dit betekent voor decentrale overheden dat de mogelijkheid komt te vervallen om hun publicatieblad via hun eigen website uit te geven en dat gebruik moet worden gemaakt van een gestandaardiseerde gemeenschappelijke publicatievoorziening. De aanvulling van de fysieke terinzagelegging met een elektronische toegang tot de stukken en de bekendmaking van besluiten vraagt dat bestuursorganen daartoe zo nodig de nodige organisatorische en technische maatregelen nemen.

Conclusie

Het voorontwerp voor de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen leidt ertoe dat algemene overheidsbesluiten voortaan ook verplicht digitaal moeten worden gepubliceerd. Hierdoor worden deze besluiten voor een groter publiek toegankelijk. Het voorontwerp past in de digitale transformatie van de overheid. De regering heeft, naast dit voorontwerp, nog een aantal andere voorstellen die samenhangen met digitalisering. De consultatieperiode – de termijn waarin op het conceptwetsvoorstel kan worden gereageerd – is inmiddels verstreken. Pels Rijcken zal de behandeling van het wetsvoorstel op de voet blijven volgen.

Bron

Internetconsultatie: Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen