Home Kennis Verdelen van schaarse vergunningen: conclusie staatsraad advocaat-generaal Widdershoven biedt licht in duisternis

Verdelen van schaarse vergunningen: conclusie staatsraad advocaat-generaal Widdershoven biedt licht in duisternis

25 mei 2016

In het omgevingsrecht doet zich af en toe de situatie voor waarin voor één of voor een beperkt aantal vergunningen meerdere gegadigden zijn. In dergelijke situaties rijzen regelmatig vragen over de wijze waarop de schaarse vergunningen verdeeld moeten worden.

Vandaag is de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven uitgebracht. Daarmee ontstaat meer duidelijkheid over de wijze waarop schaarse vergunningen verdeeld moeten worden.

Schaarse vergunningen

In een zaak over een exploitatievergunning en een zogenoemde aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal in Vlaardingen waren de vergunningen verleend aan Hommerson Casino. De aanvraag van een ander speelautomatenbedrijf is door de gemeente afgewezen. Tegen zowel de vergunningen van Hommerson als tegen de afwijzing van zijn eigen aanvraag is het speelautomatenbedrijf in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens hem is de procedure rond de vergunningverlening niet transparant verlopen en stond bij voorbaat vast dat Hommerson de benodigde vergunningen zou krijgen.

Verzoek aan staatsraad advocaat-generaal

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven in deze zaak gevraagd te onderzoeken of er een rechtsnorm is op grond waarvan het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunningen gegadigden gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar de beschikbare vergunningen. Als dat het geval is, wil de voorzitter weten hoe het bestuur gegadigden daarvan op de hoogte moet stellen, welke procedure het moet volgen, hoe het bestuur rekening moet houden met de verschillende aanvragen en wanneer en hoe het bestuur informatie daarover moet verstrekken.

Inhoud van conclusie

Vandaag heeft de staatsraad advocaat-generaal zijn conclusie uitgebracht. Uit deze conclusie volgt dat het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunningen rekening moet houden met het formele gelijkheidsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel van gelijke kansen. Hoewel dit beginsel geen enkele verdelingsprocedure uitsluit, ook niet de verdeling op volgorde van binnenkomst, moet het bestuur wel een "passende mate van openbaarheid" garanderen om gelijke kansen te creëren. Zo moet informatie over de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria voor het begin van de aanvraagperiode adequaat bekend worden gemaakt. Ook moeten de criteria duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Bij de vergunningverlening zullen de criteria op dezelfde manier moeten worden toegepast op alle aanvragen. Het is niet meer mogelijk om op een andere verdelingsprocedure over te stappen. Verder kunnen schaarse vergunningen in principe niet voor onbepaalde tijd worden verleend, aldus de conclusie.

Verdere verloop van de procedure 

De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal wordt toegezonden aan de partijen die bij deze juridische procedure zijn betrokken. Zij krijgen de mogelijkheid om hierop te reageren. Hierna zal een grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak binnen enkele maanden uitspraak doen in deze zaken. Deze grote kamer bestaat uit vijf staatsraden, van wie één ook waarnemend president is van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal geeft voorlichting aan de Afdeling bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet.

Bron: persbericht Raad van State 25 mei 2016

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail