Home Kennis Tweede kamer stemt in met wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Tweede kamer stemt in met wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

21 mei 2014
Roelof Reinders

Op 24 april 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. Het wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 om de invoering van de PAS mogelijk te maken. Het doel van de PAS is tweeledig: enerzijds het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden en anderzijds het creëren van ruimte economische ontwikkeling.

In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Daarvan hebben meer dan 130 Natura 2000-gebieden een stikstofbelasting boven de kritische depositiewaarde (KDW). Dat vormt een ernstige beperking voor vergunningverlening voor projecten die tot stikstofdepositie leiden, zoals de bouw van een varkensstal of de aanleg van een weg. De PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van de stikstofbelasting en een versterking van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Als gevolg van deze verbetering van de draagkracht van de natuur komt er meer ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen.  Deze ruimte voor extra activiteiten wordt ‘ontwikkelingsruimte’ genoemd. Die ontwikkelingsruimte kan worden ingezet om projecten te vergunnen.

De minister heeft het wetsvoorstel inmiddels naar de Eerste Kamer gestuurd.

Bron: Kamerstuknr. 33 669