Home Expertise Natuur

Natuur

Natuurbescherming speelt bij planvorming en vergunningverlening een belangrijke rol. De nabijheid van beschermde Natura 2000-gebieden vormt een aspect dat onder meer bij bestemmings- of inpassingsplannen aan de orde is. Tegelijkertijd kan Natura 2000-wetgeving ook van invloed zijn op de vraag of een omgevingsvergunning verleend mag worden. De advocaten omgevingsrecht van Pels Rijcken zijn gespecialiseerd in alles wat de Wet natuurbescherming omvat: gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van houtopstanden (bos). Daarbij vormt stikstofdepositie (het Programma Aanpak Stikstof) op dit moment een belangrijk punt van aandacht.

Advocaten natuurprojecten

Natuurwetgeving en omgevingsrecht zijn van wezenlijk belang bij gebiedsontwikkeling. Vragen waarmee overheden bijvoorbeeld aankloppen bij Pels Rijcken, zijn:

  • Wanneer is er sprake van mitigatie en wanneer van compensatie? En wat is in mijn project de beste keuze?
  • Is een passende beoordeling voldoende of is een ADC-toets nodig?
  • Welke middelen mag ik inzetten voor schadebestrijding en populatiebeheer?
  • Hoe ga ik om met jaarrond beschermde vogelnesten?

Of het nu gaat om het kappen van bos of de aanleg van een snelweg: om natuurbescherming kun je niet heen in Nederland. Het expertiseteam Natuur helpt u bij advisering over uiteenlopende en complexe vraagstukken, de toetsing van (onderbouwingen van) besluiten, beantwoorden van zienswijzen en – mocht het zover komen – vertegenwoordiging bij de rechtbank of Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onze advocaten kunnen u onder meer bijstaan met juridisch advies bij natuurprojecten en bij het opstellen van bestemmingsplannen en beleidsregels natuurcompensatie.

Juridisch advies natuurprojecten

Een voorbeeld: als maatregel met het oog op hoogwaterbescherming, wordt een nieuwe blauwe verbinding (bypass) aangelegd. Daarbij wordt een gebied vergraven dat leefgebied vormt voor beschermde vogelsoorten onder de Natura 2000. Hoe giet u de plannen juridisch zo goed mogelijk in het vat, zodat uw ontwerp niet op al te veel tegenstand stuit en u met succes de eindstreep haalt? Indien gewenst sluit het team al in de ontwerpfase van natuurprojecten aan om er samen met u voor te zorgen dat uw project ‘Raad-van-State-proof’ is. Het team van omgevingsrecht-advocaten van Pels Rijcken heeft de capaciteit om razendsnel met u te schakelen.

Voorbeelden van projecten

Projecten waarin het team een rol speelde, zijn onder andere:

  • Programma Aanpak Stikstof (pilot-procedure bij de Raad van State);
  • ADC-toets IJsseldelta Zuid: een nieuwe bypass tussen de IJsseldelta en het Drontermeer (een van de grootste Ruimte voor de Rivier-projecten);
  • aanpak ganzenoverlast bij Schiphol (schadebestrijding en vliegveiligheid).

Meer weten?

Wilt u meer weten of verder praten? Neem dan contact op met Roelof Reinders.