Home Kennis Smart contracts: wat eist de bestuursrechter?

Smart contracts: wat eist de bestuursrechter?

14 februari 2018
Sandra van Heukelom-Verhage

Over de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij smart contracts heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2017 een belangrijke uitspraak gedaan en daarin eisen geformuleerd waaraan een geautomatiseerd besluitvormingsproces moet voldoen. De Afdeling geeft aan dat de in een smart contract gemaakte keuzes, gebruikte gegevens en aannames volledig, tijdig, uit eigener beweging én op passende wijze openbaar moeten worden gemaakt.

Via smart contracts kunnen op een blockchain online transacties worden uitgevoerd. Dit gebeurt automatisch zodra het programma vaststelt dat aan bepaalde, vooraf in de code vastgestelde voorwaarden is voldaan. Smart contracts kunnen verschijningsvormen hebben die een juridische handeling vertegenwoordigen of die betekenis hebben voor de rechtsorde of de rechtsrelatie waarin het smart contract wordt ingezet. Het is goed denkbaar dat bij publiekrechtelijke besluitvorming gebruik wordt gemaakt van smart contracts. Smart contracts zullen vooral inzetbaar zijn bij zgn. gebonden besluiten. Bij deze besluiten zijn beoordelingsproces en uitkomsten gemakkelijker te voorspellen en in code te vertalen.

Elektronische besluitvorming wordt beheerst door afdeling 2.3 van de Awb. Ook zal bij het gebruik van smart contracts moeten worden voldaan aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel.

Hoe een bestuursorgaan aan de eisen van de bestuursrechter kan voldoen leest u in het blog dat Sandra van Heukelom-Verhage onlangs schreef voor iBestuur Online.