Home Kennis Schadeschap Schiphol 1%-regel

Schadeschap Schiphol 1%-regel

In een al lang lopende zaak over schade vanwege Schiphol krijgt de eigenaar grotendeels gelijk van de Afdeling. Zo overweegt de Afdeling dat (1) de regel dat bij een toename van 1 Ke de waarde van een woning met 1% daalt in dit specifieke geval niet opgaat, in dit geval ten onrechte met de Vercammen-curve rekening is gehouden en (3) de waardedaling vanwege de “reverse thrust” onjuist is berekend. Wel bevestigt de Afdeling in algemene zin dat de 1%-regel geldt en dat bij gemiddelde geluidsniveaus al rekening is gehouden met piekgeluiden.

Wat speelde?

Appellant is eigenaar van 2 aan elkaar gebouwde agrarische bedrijfswoningen op ongeveer 600 meter van de Polderbaan en ca. 1 km. van de A5 en de A9. Hij verzoekt om schadevergoeding vanwege de aanleg van de Polderbaan, de A5 en de aanpassing van de IJweg. De schadecommissie ging uit van een geluidstoename van 45 Ke tot 53 Ke, hetgeen normaliter (zie uitspraak nr. 201002921/1/T1/H2) leidt tot een waardedaling van 8% (1% per 1 Ke), de 1% regel.

In dit geval was de waardedaling hoger (totaal 50k), omdat de woning niet was geïsoleerd in het kader van het isolatieprogramma. Daarbij was ook rekening gehouden met de ligging en de “reverse thrust” die ontstaat bij het gebruik van de straalmotor om af te remmen bij het landen. Het Schadeschap neemt het advies niet geheel over en handhaaft de 1% regel. Wel kent zij bij een aanvullende vergoeding toe voor de hinder vanwege de “reverse thrust”. De rechtbank vernietigt het besluit op het punt van de 1% daling en de “reverse thrust”. Beide partijen gaan in hoger beroep.

Hoe oordeelt de Afdeling?

De Afdeling stelt allereerst voorop dat de 1% regel in beginsel ook geldt in situaties waarin de woning niet is geïsoleerd. Hier is dat anders, omdat aan appellant een hoge(re) eigen bijdrage is gevraagd in het kader van het isolatieprogramma dan aan andere eigenaren. Daarom kunnen de gevolgen van het niet isoleren niet voor zijn rekening komen.

Daarnaast concludeert de Afdeling dat het Schadeschap wel de “reverse thrust” voldoende inzichtelijk heeft gemaakt. Daarbij is onder andere van belang dat, anders dan de rechtbank overwoog, piekgeluiden zijn verdisconteerd in gemiddelde geluidsniveaus waarmee het Schadeschap rekening hield. De daardoor optredende waardevermindering ligt echter hoger, dan het Schadeschap heeft toegekend. Het Schadeschap heeft namelijk ten onrechte zich gebaseerd op de Vercammen-curve, een curve die inzichtelijk maakt hoeveel mensen hinder ondervinden bij een bepaalde geluidsbelasting vanwege laagfrequent geluid, omdat het hier niet gaat om laagfrequent geluid, maar om hinder vanwege de “reverse thrust”. Daarom had het Schadeschap belang moeten hechten aan de locatie van de woning als “eerstelijns woning” ten opzichte van de Polderbaan.

Wat kunt u met deze zaak?

De uitspraak is relevant voor schade als gevolg van luchtverkeer, vooral vanwege de overwegingen van de Afdeling over de 1% regel en het hanteren van gemiddelde geluidsbelastingen. In algemene zin laat deze uitspraak zien dat bij het hanteren van algemene regels, zoals de 1% regel, het altijd van belang blijft om te bezien of ook in het specifieke geval de regel juist uitpakt.

ABRvS 4 december 2019, nr. 201806788/1/A2 Schadeschap Schiphol, nadeelcompensatie, berekening waardevermindering, 1% regel, reverse thrust