Home Kennis Schaarse publieke rechten en ruimtelijke besluiten. Conclusie staatsraad advocaat-generaal Widdershoven biedt duidelijkheid

Schaarse publieke rechten en ruimtelijke besluiten. Conclusie staatsraad advocaat-generaal Widdershoven biedt duidelijkheid

6 juni 2018
Lianne Barnhoorn

Worden bij een ruimtelijk plan of een omgevingsvergunning schaarse publieke rechten verdeeld? Dit is een van de vragen die de afgelopen periode is gerezen in het omgevingsrecht. Over het antwoord op deze vraag is vandaag meer duidelijkheid ontstaan door de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven in de zaak Windpark Zeewolde.

Project Windpark Zeewolde

Het project Windpark Zeewolde maakt de bouw mogelijk van 91 nieuwe windturbines en voorziet in de sanering van 221 bestaande windturbines in het zuidelijk deel van Flevoland. Het is de bedoeling dat slechts één initiatiefnemer het hele project gaat uitvoeren: de bouw van de nieuwe windturbines en de sanering van de bestaande turbines. De omgevingsvergunning voor dit project is verleend aan het bedrijf Windpark Zeewolde B.V. Volgens eigenaren van omliggende percelen en eigenaren van bestaande windturbines is de procedure niet transparant verlopen, waardoor zij of andere belangstellenden niet de kans hebben gehad in aanmerking te komen om (een deel van) het project uit te voeren.

Verzoek aan staatsraad advocaat-generaal

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal in februari 2018 gevraagd een conclusie te nemen in de zaak over het rijksinpassingsplan “Windpark Zeewolde”. Verzocht is om in de conclusie in te gaan op de vraag of bij een ruimtelijk plan of een omgevingsvergunning zogenoemde "schaarse publieke rechten worden verdeeld". Zo ja, dan was de vraag onder welke omstandigheden dat het geval is. Is bijvoorbeeld de eigendomssituatie van belang of speelt mee dat het ruimtelijk besluit al dan niet een economische dienst mogelijk maakt? Ook wilde de Afdeling bestuursrechtspraak van de staatsraad advocaat-generaal weten aan welke eisen de procedure moet voldoen als ruimtelijke besluiten genomen worden die schaarse publieke rechten verdelen.

Inhoud van conclusie

Vandaag (6 juni 2018) heeft de staatsraad advocaat-generaal zijn conclusie uitgebracht. Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordening zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen. Datzelfde geldt in de regel voor omgevingsvergunningen. Deze kunnen immers alleen worden aangevraagd door degene die over de grond kan beschikken. Voor een vergunning kunnen dus meestal niet méér gegadigden zijn dan er vergunningen zijn. Ook de omgevingsvergunning die aan Windpark Zeewolde B.V. is verleend, is om deze reden geen besluit dat een schaars recht toebedeelt. Voor de verlening ervan gelden dus geen bijzondere verdelingsregels.

Verdere verloop van de procedure

Partijen die bij deze procedure zijn betrokken, krijgen nu de mogelijkheid om op de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal te reageren. Hierna zal de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen. De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal geeft voorlichting aan de Afdeling bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet.

Bron: persbericht Raad van State 6 juni 2018.