Home Kennis Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven: gelijknamig wetsvoorstel en Green Deal

Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven: gelijknamig wetsvoorstel en Green Deal

26 maart 2018
Marije van Mannekes
en
Aart Jan van der Ven

In de blogreeks Inzicht Omgevingsrecht, schreven Liesbeth Schippers en Aart Jan van der Ven al over de steeds belangrijker wordende rol van participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in grote projecten met een publiek belang. Op donderdag 22 maart jl. manifesteerde zich daarvan een mooi voorbeeld: 27 Partijen ondertekenden de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. Daarmee onderschrijven zij het grote belang van het betrekken van de lokale omgeving bij het zetten van de noodzakelijke stappen richting een duurzame energievoorziening. Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven staat volop in de belangstelling. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stuurde op dinsdag 20 maart een gelijknamig wetsvoorstel naar de Raad van State.

Green Deal

De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties vanuit zowel de publieke, als de private sector. Ook maatschappelijke organisaties tekenden mee. Hoewel partijen zijn overeengekomen dat de nakoming van de afspraken van de Green Deal niet in rechte afdwingbaar is, zijn hierin wel concrete afspraken schriftelijk vastgelegd. Die zijn er met name op gericht om kennis, inzichten en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten op een laagdrempelige manier uit te wisselen. Door belangen, wensen en ideeën van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden samen te brengen, kan inpassing van de projecten in de fysieke en sociale leefomgeving worden gefaciliteerd en versneld. Bovendien wil het kabinet eventuele belemmeringen die ervaren worden bij initiatieven uit de samenleving en die op rijksniveau kunnen worden aangepakt, wegnemen of oplossen.

Wetsvoorstel ’Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’

Ook op andere manieren wil het kabinet belemmeringen wegnemen bij gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven van ondernemers, maatschappelijke- en consumentenorganisaties. Te beginnen waar het gaat om klimaat- en dierenwelzijn. Staatssecretaris Keijzer van EZK diende daartoe op dinsdag 20 maart het wetsvoorstel ’Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ in bij de Raad van State. Dit voorstel ziet op het toekennen van een wettelijke status aan duurzame producten of diensten, waarmee breed gedragen initiatieven voor deze producten of diensten vastgelegd kunnen worden in aparte wettelijke regelingen. Noodzakelijk voor de gewenste ontwikkelrichting, nu wetten soms nog niet toepasbaar zijn op de nieuwste innovaties of bestaande mededingingsregels in de weg staan aan gezamenlijke initiatieven om de maatschappij te verduurzamen. Bovendien regelt het wetsvoorstel dat de politieke belangenafweging tussen het duurzaamheidsbelang en het consumentenbelang in het vervolg niet meer door de toezichthouder, maar – na onafhankelijk advies te hebben ingewonnen –  door de minister kan worden gemaakt.