Home Kennis Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

17 oktober 2014
Lianne Barnhoorn

Op 9 oktober 2014 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV WoZ) bekend gemaakt. De RSV WoZ wijst twee gebieden aan - ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ - waar grootschalige offshore windenergie in de Noordzee mogelijk is. Het Kabinet heeft deze twee gebieden aangewezen omwille van een ruimtelijke spreiding van windenergie over de Noordzee waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het windfront.

Achtergrond

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat Nederland streeft naar 16 % hernieuwbare energie in 2023. Hiervoor zijn windparken op zee nodig met een gezamenlijk vermogen van 4.450 megawatt. Het Rijk heeft al twee concrete windenergiegebieden aangewezen. De windenergiegebieden ‘Borssele’ en ‘IJmuiden Ver’ zijn reeds opgenomen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. Met de RSV WoZ worden twee nieuwe gebieden buiten de 12-mijlszone aangewezen.

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

De RSV WoZ gaat alleen over de ruimtelijke reservering van gebieden voor windenergie. De precieze inrichting komt pas later aan de orde bij de uitgifte van locaties voor de bouw van windparken. De aangewezen gebieden betreffen aldus een bruto ruimte. Bij de nadere invulling moet rekening gehouden worden met de afstemming met andere gebruiksfuncties en met het mariene ecosysteem, die mogelijk de ruimte voor windenergie op zee zullen reduceren. Buiten de aangewezen gebieden geeft het Rijk geen toestemming voor het bouwen van de parken.

Vervolgtraject

In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet voor de realisatie van windenergie op zee. Om de doelstellingen voor windenergie op zee tijdig en zo kosteneffectief mogelijk te realiseren is door het Ministerie van Economische Zaken een routekaart opgesteld. Hierbij is een afweging gemaakt tussen de met de RVS WoZ aangewezen gebieden ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’, de met het Nationaal Waterplan aangewezen gebieden ‘Borssele’ en ‘IJmuiden Ver’ en de onderzochte gebieden binnen de 12-mijlszone. Er zal sprake zijn van een gefaseerde ontwikkeling, waarbij ‘Borssele’ als eerste wordt ontwikkeld. Vervolgens worden de windparken voor de ‘Zuid-Hollandse en Noord-Hollands Kust’ gerealiseerd. De bestaande vergunningen worden hierbij niet benut. Tot slot hebben de gebieden ‘Hollandse Kust’ - die niet grenzen aan de 12-mijlszone - en de gebieden ‘IJmuiden Ver’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ vanwege hun verdere ligging hogere kosten en komen eventueel pas na 2020 in beeld.

Wel is het voor de uitvoering van dit systeem noodzakelijk dat het wetsvoorstel windenergie op zee tijdig wordt behandeld. Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State en zal naar verwachting binnenkort bij de Tweede Kamer worden ingediend.