Home Kennis Richtlijn maritieme ruimtelijke planning

Richtlijn maritieme ruimtelijke planning

22 oktober 2014

Voor een goede ruimtelijke ordening op zee moet voortaan voldaan worden aan Europese minimumeisen voor maritieme ruimtelijke ordeningsplannen en kustbeheerstrategieën. Door deze minumumeisen wordt een gecoördineerde of geïntegreerde aanpak en effectieve grensoverschrijdende samenwerking voor ruimtelijke ordening op zee bewerkstelligd. De grensoverschrijdende effecten van de plannen en strategieën in het betreffende zeegebied en gerelateerde kustzones kunnen dan beter worden geïdentificeerd. Deze minimumeisen volgen uit  de nieuwe Europese Richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning. Afgelopen maand zijn de laatste stappen in de procedure voltooid. Het is nu aan de Nederlandse wetgever om de Richtlijn te implementeren in nationale regelgeving.

Op 15 september 2014 informeerde de minister van infrastructuur en milieu de Eerste Kamer dat de laatste stappen in de procedure voor een Europese Richtlijn voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer zijn voltooid. De Richtlijn, die op 28 augustus 2014 is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie als Richtlijn 2014/89/EU tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning, voorziet in het vaststellen en uitvoeren van maritieme ruimtelijke ordeningsplannen en geïntegreerde kustbeheerstrategieën en bevat minimumvereisten voor die plannen en strategieën.

De Richtlijn is in het leven geroepen om menselijke activiteiten op zee zo efficient mogelijk te plannen. EU-lidstaten houden de bevoegdheid om eigen maritieme activiteiten te plannen, maar de lokale, regionale en nationale planning in gemeenschappelijke wateren moet beter worden gecoördineerd volgens bepaalde minimumeisen. Hiermee zullen conflicten kunnen worden voorkomen tussen concurrerende gebruiksvormen op zee, zoals visserij, installaties, windmolenparken, scheepvaart, kabels en pijpleidingen en beschermde zeegebieden.

De Richtlijn verplicht de lidstaten om, overeenkomstig het nationaal en internationaal recht, maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer toe te passen met het oog op een ecosysteem-benadering. Lidstaten dienen een of meer processen in het leven te roepen die de volledige cyclus van probleemomschrijving, informatievergaring, planning, besluitvorming, beheer, bewaking van de uitvoering, grensoverschrijdende samenwerking en participatie van de belanghebbenden omvat.

Implementatie van de Richtlijn in nationale regelgeving

De Richtlijn dient twee jaar na inwerkingtreding te zijn geïmplementeerd in nationale regelgeving. De Nederlandse Staat moet uiterlijk per 31 maart 2021 een maritieme ruimtelijke ordeningsplan of geïntegreerde kustbeheerstrategie aan de Europese Commissie kunnen sturen.

De minister liet weten dat al is aangevangen met implementatie van de Richtlijn in nationale regelgeving. De Richtlijn zal worden geïmplementeerd in de regelgeving op grond van de Waterwet. Het maritieme ruimtelijk plan wordt onderdeel van het Nationaal Waterplan en de Beleidsnota Noordzee.

In het Nationaal Waterplan 2009–2015, in de Beleidsnota Noordzee, is deels al aandacht geschonken aan de vereisten genoemd in de Richtlijn. In het Nationaal Waterplan 2 en de Beleidsnota Noordzee 2015–2021 die nu in voorbereiding zijn, wordt verdere uitwerking gegeven aan de vereisten die volgen uit de Richtlijn.

De Richtlijn zal tevens betrokken worden bij de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet, die onder andere de Wet ruimtelijke ordening op termijn zal vervangen.

Bronnen:

brief d.d. 15 september 2014 van de minister IenM aan TK m.b.t. EU richtlijn maritieme ruimtelijke planning

Richtlijn 2014/89/EU  van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor Maritieme ruimtelijke planning d.d. 23 juli 2014

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail