Home Kennis Regeerakkoord Rutte III: duurzame landbouw!

Regeerakkoord Rutte III: duurzame landbouw!

20 oktober 2017
Hans Besselink
en
Mathilde de Boer

Het kabinet heeft de ambitie om Nederland als tweede voedselexporteur ter wereld een belangrijke bijdrage te laten leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Duurzaamheid en (verbetering van) dierenwelzijn spelen daarbij een grote rol, zodat tegelijkertijd wordt voldaan aan de geldende natuur- en milieunormen. Die normen zien bijvoorbeeld op de hoeveelheid uitstoot van stikstof en fijnstof in de landbouw. In dit verband zijn duurzame veehouderijen onmisbaar.

Hoe dan?

Er worden verschillende maatregelen genoemd om de ambitie te verwezenlijken, waarvoor structureel 20 miljoen euro beschikbaar is. Bij het realiseren van de ambitie is allereerst van belang dat Nederland volgens het kabinet het laatste decennium is geconfronteerd met gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid. Het kabinet gaat daarom samen met de sector en de provincies waar sprake is van dergelijke gebieden, bekijken hoe die problematiek kan worden aangepakt. Een van de mogelijkheden is dat varkenshouders een vergoeding krijgen als zij met hun bedrijf stoppen (warme sanering). Het kabinet overlegt met de provincies (met name Noord-Brabant) hoe warme sanering kan worden vormgegeven en reserveert daarvoor financiële middelen.

Het kabinet wil daarnaast met de landbouwsector inventariseren wat de langetermijnopgaven zijn en gezamenlijke actieplannen opstellen, om te zorgen dat op nationaal niveau tijdig wordt voldaan aan de Europese eisen. In elk geval wordt het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn uitgevoerd (bevat het Nederlandse mestbeleid voor de periode 2018 – 2021) en moeten de broeikasgasemissies uit de landbouw afnemen met 3,5 Mton in 2030 bij ongewijzigd beleid. Dit wordt bij voorkeur bereikt door technische maatregelen (mestverwerking, voedselmix, kas als energiebron etc.) en niet door volumebeperkende maatregelen.

Ook de methaanuitstoot in de landbouw moet omlaag. Er wordt daarom geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar de daling van de methaanuitstoot uit de opslag van mest. In samenwerking met boeren wordt in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden bekeken of agrarisch natuurbeheer een bijdrage kan leveren aan minder intensieflandgebruik en daarmee aan de klimaatopgave en natuurherstel.

Daarnaast maakt het kabinet afspraken met decentrale overheden over de ondersteuning van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit plan beoogt een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden, en een economisch sterke en duurzame landbouw te realiseren.

Ook wordt de programmatische aanpak stikstof (PAS) voortgezet maar zo nodig aangepast als blijkt dat dit nodig is naar aanleiding van de verwachte uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Door de in de PAS voorgeschreven combinatie van herstel- en bronmaatregelen voor natuur en stikstofveroorzakende activiteiten, ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Bij dit alles acht het kabinet van belang dat het dierenwelzijn en de voedselveiligheid worden geborgd. Daarom wordt het toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid aangescherpt en wordt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) versterkt.

Kortom

De doelen die het kabinet zich gesteld heeft zijn ambitieus. De maatregelen uit het regeerakkoord zijn een stap in de goede richting om die doelen te halen. Wij zien vol verwachting uit naar de nadere uitwerking van de maatregelen en hebben vertrouwen in de toekomst!

Bron: Regeerakkoord “Vertrouwen in de Toekomst”

Het specialistenteam Duurzame Veehouderijen binnen de sectie Ruimte en Milieu van Pels Rijcken volgt de ontwikkelingen rondom landbouw op de voet. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hans Besselink.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Hans Besselink
Hans Besselink
Mathilde de Boer
Mathilde de Boer