Home Kennis Planschade Oegstgeest

Naast herbestemming, bevestigt de Afdeling dat schadevergoeding in natura ook is toegestaan via deverlening van een omgevingsvergunning. Daarnaast moet bij herbestemming zorgvuldig worden bezien of alle nadelen worden weggenomen. Tot slot moet voor voordeelsverrekening ook de omvang van het nadeel dat wordt gecompenseerd vaststaan.

Wat speelde er?

Appellant is eigenaar van een bedrijventerrein in Oegstgeest. Zij stelt planschade te lijden doordat de mogelijkheid om twee bedrijfswoningen per bedrijf te realiseren is komen te vervallen. Daarnaast is een dubbelbestemming “Archeologische waarden” opgenomen en zijn alleen nog bedrijven in milieucategorie 2 toegestaan. B&W compenseren dit nadeel door (1) appellant in staat te stellen via een omgevingsvergunning alsnog twee bedrijfswoningen te realiseren en (2) het bestemmingsplan te wijzigen zodat de omgevingsvergunningplicht bij archeologische waarde komt te vervallen. Daarnaast leidde het nieuwe bestemmingsplan ook tot voordelen die het nadeel van de vervallen milieucategorieën compenseert. Dit besluit blijft in stand bij de rechtbank.

Hoe oordeelt de Afdeling?

De Afdeling vaart een andere koers. Op het punt van de bedrijfswoningen krijgen B&W gelijk; dat nadeel wordt voldoende gecompenseerd met de mogelijkheid een omgevingsvergunning aan te vragen. De bestemming “Archeologische waarden” leidt evenwel, ook zonder vergunningsplicht, nog tot nadeel, bijvoorbeeld doordat een rapport moet worden opgesteld als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Bovendien maakt het taxatierapport onvoldoende inzichtelijk wat het nadeel is van het vervallen van de milieucategorieën. Daardoor valt niet vast te stellen of, zoals B&W stellen, de voordelen van het nieuwe planologische regime het nadeel compenseren. Procedureel concludeert de Afdeling nog dat B&W appellante ten onrechte niet hebben gehoord voorafgaand aan het nemen van de nieuwe beslissing op bezwaar. Dat had wel gemoeten, omdat pas in de nieuwe beslissing op bezwaar B&W overgingen tot compensatie in natura. De zorgvuldigheid vereist dan dat eerst appellante wordt gehoord.

Wat kunt u met de zaak?

Allereerst is essentieel om de compensatie in natura zorgvuldig te formuleren. Niet alleen moet rekening worden gehouden met de termijnen en hoe te vergoeden als compensatie in natura niet lukt, maar daarnaast moet ook vaststaan dat alle nadelen worden gecompenseerd. Verder benadrukt deze zaak eens te meer dat voordeelsverrekening concreet geschiedt en dus zowel de omvang van het voordeel als het nadeel vast moet staan.

ABRvS 29 januari 2020, nr. 201704741/1/A2 Planschade, B&W Oegstgeest, vergoeding in natura, aannemelijkheid taxatie