Home Kennis Pak de regie en geef vorm aan de transitie!

Pak de regie en geef vorm aan de transitie!

6 november 2017
Marije Schneider

Het is alweer een jaar geleden dat de Eerste Kamer over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft gestemd. Op 8 november 2016 werd de wet aangenomen. In het regeerakkoord is opgenomen dat de normalisering doorgaat. De inwerkingtreding laat wel nog even op zich wachten: die is voor 1 januari 2020 gepland. Wie is er al bezig met de voorbereidingen?

Transitieperiode

Er is door de wetgever voorzien in een lange transitieperiode. Tussen het aannemen van het wetsvoorstel en de beoogde datum van inwerkingtreding zit ruim drie jaar. Die periode is niet alleen zo groot omdat er veel aanpassingswetgeving tot stand moet worden gebracht. Bij het vaststellen van deze periode is ook rekening gehouden met alle implementatieactiviteiten die overheidswerkgevers moeten verrichten. Dat betreft onder meer de volgende:

 • Afsluiten van een cao
 • Oprichten werkgeversvereniging
 • Aanpassen statuten aan wettelijke eisen
 • Inhoudelijke vraagstukken:
  • Vaststellen spelregels cao-overleg
  • Overlegprotocollen
  • Geschillencommissies
  • Verschillen rechtspositieregelingen en BW
 • Overige werkzaamheden:
  • Aanpassen administratieve processen
  • Scholing personeelsmedewerkers in het arbeidsrecht
  • Communicatie en voorlichting aan het personeel
  • Opstellen modelarbeidsovereenkomsten voor nieuw en eventueel zittend personeel

Kosten invoering

Uit deze forse (en niet eens uitputtende) lijst van werkzaamheden blijkt wel dat het belangrijk is om tijdig te beginnen met de transitie. Dat is ook van belang in verband met de kosten van de invoering van de Wnra. In een publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt over de invoeringskosten opgemerkt:

“De exacte kosten van invoering van de nieuwe wet zijn mede afhankelijk van de door de overheidswerkgevers te kiezen wijze van implementatie. Daarom is het van belang dat de werkgevers tijdig aan de slag gaan met de voorbereiding hiervan. Een goede en tijdige voorbereiding draagt bij aan het verminderen van de kosten en het maximaliseren van de jaarlijkse baten.”

Inventarisatie van de werkzaamheden

Het is dus voor organisaties in meerdere opzichten verstandig om op tijd met de transitie te beginnen. Maar hoe pak je dat aan? Het is verstandig eerst in kaart te brengen welke werkzaamheden voor jouw specifieke organisatie moeten worden verricht. Niet elke overheidsorganisatie zal bijvoorbeeld over een cao onderhandelen. Ook kunnen er verschillende keuzes worden gemaakt: de ene organisatie wil graag de individuele arbeidsvoorwaarden inventariseren en die vastleggen in een arbeidsovereenkomst, terwijl een andere overheidsorganisatie dat niet nodig vindt. Het is verstandig de werkzaamheden die moeten worden verricht of waarvan de keuze wordt gemaakt die te verrichten, vast te leggen in een plan van aanpak. Naast deze werkzaamheden kan in het plan van aanpak een tijdpad worden opgenomen, een lijst van betrokkenen en indicatie van de kosten.

Leidraad ‘Plan van aanpak’

Ons Expertteam Normalisering heeft recent in een workshop samen met negen organisaties een Leidraad gemaakt op basis waarvan binnen elke individuele organisatie een plan van aanpak voor de normalisering kan worden opgesteld.

De workshop nam drie dagdelen in beslag. In de ochtend van de eerste dag zijn alle deelnemers in een interactief college op de hoogte gebracht van de inhoud van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de uitzonderingen en het overgangsrecht en is een inkijkje gegeven in het arbeidsrecht dat de ambtenaren te wachten staat.

’s Middags vond een ‘brown paper-sessie’ plaats: aan de muur hing een vel bruin papier waarop de deelnemers konden schrijven welke onderwerpen zij in de Leidraad plan van aanpak opgenomen wilden zien. Bij deze onderwerpen plakten zij post-its met daarop alles wat met deze thema’s samenhing: stakeholders, kosten, tijdpad, etc. Na de brown paper-sessie ging de groep uiteen in twee delen. Door deze groepen werden de thema’s verder ingevuld. Het Expertteam Normalisering heeft vervolgens de opgehaalde informatie in een document vervat: de Leidraad.

Deze Leidraad is in het derde dagdeel met de deelnemers besproken. Het Expertteam heeft de Leidraad vervolgens aan de hand van de opmerkingen van de deelnemers aangepast en definitief vastgesteld.

Geïnteresseerd in de Workshop?

Met deze Leidraad voor een plan van aanpak kan de HR-adviseur of jurist die met de normalisering is belast een plan van aanpak opstellen. Met dit plan van aanpak kan hij of zij de urgentie binnen zijn organisatie voor het voetlicht krijgen en inzichtelijk maken welke stappen moeten worden gezet. De workshop “opstellen plan van aanpak” is een van de producten die het Expertteam Normalisering heeft ontwikkeld om overheidsorganisaties te helpen bij de normalisering.

Bent u ook geïnteresseerd in de workshop ‘opstellen plan van aanpak’? Neem dan contact op met Marije Schneider, u kunt haar een e-mail sturen.

Bronnen

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Marije Schneider
Marije Schneider