Home Kennis Overzichtsartikel geluid van windturbines van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven

Overzichtsartikel geluid van windturbines van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven

15 april 2016

In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht is een artikel verschenen van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven met als titel ‘Hoor de wind waait… Juridische aspecten rond het geluid van windturbines! ’. In het artikel wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop geluid van windturbines gereguleerd is, hoe deze regels worden toegepast en gehandhaafd, welke uitzonderingen mogelijk zijn en welke jurisprudentie van belang is. Het artikel brengt u in één klap op de hoogte van alles wat u over de juridische aspecten van het geluid van windturbines moet weten.

Windenergie vormt een belangrijke bron om de Europese duurzaamheidsdoelstelling (14% duurzame energie in 2020) te bereiken. Sterker nog, windenergie staat in het Energieakkoord met stip op één als bron om de hernieuwbare energiedoelstelling te halen. In Nederland worden daarom, nu en in de nabije toekomst, veel windparken gerealiseerd.

Bij de ruimtelijke inpassing van windparken speelt geluid een belangrijke rol. In de praktijk bestaat rond dit onderwerp de meeste zorg bij omwonenden. Niet voor niets hadden verreweg de meeste zienswijzen over de ontwerpstructuurvisie Wind op Land betrekking op geluidhinder.

In het artikel worden alle juridische aspecten van geluidhinder van windturbines besproken. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de rechtbanken. Ook bespreekt het artikel de bijzondere verschijningsvormen van windturbinegeluid, zoals pulsgeluid, laagfrequent geluid en onderwatergeluid.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail