Home Kennis Ontwerp-Klimaatakkoord aangeboden aan kabinet: blogreeks van start!

Ontwerp-Klimaatakkoord aangeboden aan kabinet: blogreeks van start!

24 december 2018
Edward Brans

Op vrijdag 21 december 2018 heeft het kabinet het ontwerp-Klimaatakkoord aangeboden gekregen. De voorstellen waarover meer dan honderd partijen de afgelopen maanden aan de diverse sectortafels druk hebben onderhandeld. En dat alles met één groot doel: klimaatverandering tegengaan door de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen met bijna de helft (49%) ten opzichte van 1990. Dit akkoord moet de opmaat zijn naar 95% minder uitstoot in 2050. In dat jaar moet ook alle opgewekte energie duurzaam zijn.

Besprekingen ontwerp-Klimaatakkoord

De besprekingen vonden plaats aan de sectortafels Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, Mobiliteit en Elektriciteit. Ook was veel aandacht voor sectoroverstijgende thema’s. Belangen van overheden, bedrijven en belangengroepen die aan de diverse tafels zijn aangeschoven om maatregelen te bedenken, stonden regelmatig haaks op elkaar. Omdat niet iedereen het met elk punt eens kon zijn is op zoek gegaan naar het redelijke midden. Ondanks de pogingen een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, is nog niet op alle punten overeenstemming bereikt.

Doorrekening door PBL en CPB

Pas nadat de verschillende voorstellen uit het ontwerp-Klimaatakkoord zijn doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB), dat naar verwachting enkele maanden zal duren, beslist het kabinet definitief over de te nemen maatregelen. Uit de doorrekening zal blijken of de gestelde doelen in voldoende mate haalbaar zijn. “Zo niet, dan blijven we aan tafel zitten”, aldus voorzitter van de klimaattafels Ed Nijpels.

Blogreeks

Het ontwerp-Klimaatakkoord is een belangrijke stap waarmee de klimaatambities handen en voeten zullen krijgen. Uiteraard besteden wij hieraan de nodige aandacht. De komende tijd verschijnt daarom regelmatig een blogbericht, waarin wij steeds inzoomen op één van de vele relevante onderwerpen. De onderwerpen die u de komende tijd van ons kunt verwachten zijn:

  1. Sector Elektriciteit
  2. Sector Gebouwde omgeving
  3. Sector Mobiliteit
  4. Sector Landbouw en landgebruik
  5. Sector Industrie
  6. Sectoroverstijgende onderwerpen
  7. Burgerparticipatie
  8. Afsluiting en vervolg